Search form

ᓂᔓ ᑎᒧᑎ 3:8

8ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᒑᓃᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᒻᑉᕇᔅ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓇᔅᑯᔅᑕᐙᒋᒃ ᒧᓯᓴ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑯ ᐁ ᐃᔑ ᓇᔅᑯᔅᑕᑭᒃ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ; ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᒪᒋ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒋᒃ, ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑖᐸᑎᓯᒋᒃ ᐊᓂᒪ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮