Search form

ᓂᔅᑐ ᒑᓐ 1

1ᓂᓚ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᓵᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᑳᔭᔅ, ᑳ ᓵᑭᐊᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮

2ᓯᐋᑭᐃᑖᓐ, ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᒥᓨᐸᒣᐎᓯᔭᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓗᒪᒋᐅᔭᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓨᐸᒣᐎᓯᑦ ᑭᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 3ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᒥᓚᐙᑌᓐ ᐃᔅᐱ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᑳ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᓐ ᑖᐺᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᔭᓐ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮ 4ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᒥᓚᐙᑌᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐯᑕᒫᓐ ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮

ᑫᔭᔅ ᑭᔅᑖᒋᒫᑲᓂᐎᐤ

5ᓯᐋᑭᐃᑖᓐ, ᒀᔭᔉ ᑭᑦ ᐃᑐᑌᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑐᑕᒪᐗᒋᒃ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᓐᑌᐗᒃ; 6ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒧᔅᑕᐙᒋᒃ ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ: ᐊᓂᑭ ᑮᔥᐱᓐ ᐎᒋᐊᑡᐗ ᐁ ᐱᒥᐱᒋᒋᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭ ᑳ ᒥᓗᑐᑌᓐ: 7ᐌᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᐁ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐅᒋ᙮ 8ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᐅᑎᓈᑕᓇᐗᒃ ᐁᑯ ᑐᐎ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐎᒋᐃᐌᒋᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮

ᑖᐃᐅᑦᕃᐱᔅ ᓀᔥᑕ ᑎᒦᑦᕆᔭᔅ

9ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᐗᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ: ᒫᑲ ᑕᐃᐊᑦᕈᐲᔅ, ᑳ ᓵᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓂᑯᓈᓐ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ, ᓂ ᑳ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒸᓐ ᐅᑦ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑳ ᑐᑕᒃ, ᐁ ᐸᑾᓄᒥᔭᒥᑦ ᑭᒧᒋᐸᒀᔑᐌᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ: ᐁᑳ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᐁ ᑌᐯᓕᑕᒃ ᐱᑯ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐅᑎᓀᐤ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ, ᑭᑕᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎ ᐅᑎᓈᓕᒋ, ᐁ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑦ ᓀᔥᑕ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗ ᐅᒋ᙮

11ᓯᐋᑭᐃᑖᓐ ᐁᑳᐎᓚ ᓄᔅᐱᓇᑖ ᐊᓂᒪ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳ ᒥᓨᔑᒃ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᒥᓗᑐᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐤ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

12ᑎᒥᑦᕆᔭᔅ ᒥᓗ ᑎᐹᒋᒥᑯ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ ᑫᒋᐙᒃ: ᐁᐁ, ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᑖᒋᒫᓈᓐ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒫᑲ ᓂ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓈᐤ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᒃ᙮

ᒫᒋᒡ ᐙᒋᑫᒧᐎᓇ

13ᓂ ᑮ ᐋᔮᓐ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐊᒫᓐ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᐳ ᓀᔥᑕ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᔉ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓐ: 14ᒫᑲ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᑌᓐ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑖᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᑐᓂᓈᒃ ᑫ ᐋᔭᒥᐃᑐᔭᒃ᙮ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓐ᙮ ᑭᑐᑌᒥᓇᐗᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑾᒃ᙮ ᐊᑕᒥᔅᑲᐎᒃ ᑭᑐᑌᒥᓇᐗᒃ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᒋᒃ᙮