Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 1

1ᐊᓂᒪ ᑯᑕᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᓂ ᑮ ᐅᔑᑖᓐ, ᐅ ᑎᐊᐱᓚᔅ, ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒫᒋ ᑐᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᒋᓴᔅ, 2ᐱᓕᔥ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᒥᒃ, ᐹᑎᒪ ᐎᓚ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓚ ᐊᓂᐃ ᐊᐸᔅᑕᓚ ᑳ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒫᑦ; 3ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᐙᑦ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᑳ ᐄᔥᑾ ᐎᓴᑫᓕᑕᒃ, ᒥᒉᑦ ᑫᒋᓈᔦᓕᑕᒧᐎᓇ ᐅᒋ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑭᔑᑳᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑾᓂᓕᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᒃ᙮ 4ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᒪᐗᒋᐃᑐᓕᒋ ᐎᓚ ᐊᓯᒋ, ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᓕᒋ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐯᑖᒋᒃ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐊᓂᒪ, ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᓂᓚ ᐅᒋ᙮ 5ᐌᓴ ᒑᓐ ᑖᐺ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᓂᐱ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᓯᑲᐊᑖᑲᐎᓇᐗᐤ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ ᐅᒋ ᐸᒧᔑ ᒥᒉᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᐃᓕᑯᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᑭᔑᑯᒃ

6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐒᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᓄᒡ ᓈ ᒣᒀᒡ ᑭ ᑳ ᑭᐌᒥᓚᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᐤ?

7ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑌᑕᐗᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔅᐱᑖᔭᐙᒃ ᐅᑖᐎᒫᐤ ᑳ ᑮ ᐊᔅᑖᑦ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ᙮ 8ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᓱᑳᑎᓯᐎᓐ ᐃᔅᐱ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᔦᑴ ᑳ ᐹᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑎᐹᒋᒥᓇᐗᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᓴᒣᕆᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᓕᔥ ᒫᐗᒡ ᐁ ᐃᔥᒀᔮᒃ ᐊᔅᑭᒃ᙮ 9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑲᓇᐙᐱᓕᒋ, ᑮ ᐅᐱᓈᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᐗᔅᑯᒃ ᑮ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᐤ, ᑮ ᐹᔑᑯᓈᑯᓰᔅᑖᑯᐗᒃ ᒫᑲ᙮

10ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᓱᑳ ᑳ ᐃᑖᐱᒋᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐅᐱᔅᑳᓕᒋ, ᒫᑎᑲ, ᓂᔓ ᓈᐯᐗ ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᐗᒃ ᐁ ᐙᐱᐅᓕᒋ; 11ᑳ ᐃᑗᒋᒃ ᒫᑲ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᓕᓕᑐᒃ ᑲᓕᓖᒃ ᐅᒋ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐃᔑᑳᐸᐎᔦᒃ ᐁ ᐃᑖᐱᔦᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ? ᐊᐗ ᑫᔮᐸᒡ ᒋᓴᔅ, ᑳ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐃᔑ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᐃᔑ ᑕᑯᔑᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᒣᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮

ᐯᔭᒃ ᐗᐌᓛᐸᒫᑲᓂᐎᐤ ᒋ ᒥᔥᑯᔥᑳᑯᑦ ᒎᑕᔅ

12ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᑭᐌᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐊᓂᒪ ᐗᒌᒃ ᐅᒋ ᐊᓕᐱᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑳ ᐃᔥᐱᒐᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ ᑳ ᐱᒥᐱᒋᓈᓂᐗᒃ᙮ 13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᒋᒃ, ᑮ ᑯᔅᐹᑕᐎᐗᒃ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐱᔅᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᔅ, ᓀᔥᑕ ᒑᓐ, ᓀᔥᑕ ᐋᓐᑦᕉ, ᐱᓕᑉ, ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅ, ᐹᕐᑕᓚᒻᔫ, ᓀᔥᑕ ᒫᑎᐤ, ᒉᒻᔅ, ᐋᓪᐱᔭᔅ ᐅᑯᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᒪᓐ ᓯᓗᑎᔅ, ᓀᔥᑕ ᒎᑕᔅ ᐎᒋᔖᓇ ᒉᒻᔅ᙮ 14ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᑮ ᒫᒪᐎᐃᑖᐗᒃ ᐁ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒋᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑫᒋᒃ, ᐊᓯᒋ ᐊᓂᑭ ᐃᔅᑴᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ ᐅᑳᐎᔭ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ ᐊᓯᒋ᙮

15ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᐱᑕᕐ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᑌᑖᐎᒡ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ (ᐁ ᐃᑕᑎᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᐗᐗ ᓈᓐᑕᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓂᔑᑎᓇᐤ ᓀᔥᑕ): 16ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐅᒪ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᔮᓕᑌᓪ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᓇᔮᑲᓇ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᑦ ᑳ ᐹᓓᑭᓯᑦ ᐋᒑᒃ ᑌᐱᑦ ᐅᑐᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑖᒋᒫᑦ ᒎᑕᓴ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᑕᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓈᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮ 17ᐌᓴ ᑮ ᐃᑕᑭᒫᑲᓂᐎᐤ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᓈᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ ᐸᔅᑭ ᐅᒪ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ᙮

18ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑖᐌᐤ ᓂᑕᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᑎᐸᐊᒪᐙᑲᓂᐎᑦ ᐅᒋ ᐁ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᒋᒋ ᐸᑭᔑᒃ, ᐋᐱᑕᐤ ᑮ ᐸᔅᑯᒉᔑᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᑕᑭᔑᔭ ᑮ ᐗᓚᐎᐸᓕᓕᐗ᙮ 19ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᒋᕈᓴᓚᒥᒃ; ᑳ ᐅᒋ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐊᓂᒪ ᓂᑕᐎᑭᒋᑲᓐ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᐙᒃ, ᐊᓭᓪᑕᒪ, ᐁᐗᑯ ᐁ ᐃᑣᓂᐗᒃ, ᒥᑯ ᓂᑕᐎᑭᒋᑲᓐ᙮

20ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᓂᑲᒧᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ, ᐁᑯᔑ ᐅ ᑕᔑᑫᐎᓐ ᑲᑕ ᐱᔑᔑᒀᓕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᑲᑕ ᐎᑭᐤ; ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓐ ᐁᑯᔑ ᑯᑕᑭᔭ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒥᓕᐗ᙮

21ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ ᒧᔕᒃ ᒣᒀᒡ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐎᒋᐱᑐᑫᒥᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᒋᐗᓚᐎᒥᑕᒃ, 22ᐁ ᒫᒋ ᐊᑭᑕᒪᒃ ᐅ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓐ ᒑᓐ, ᐱᓕᔥ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐃᔅᐱ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ, ᑫᒋᓈᔥ ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐹᑳᓂᐋᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓕᒋ᙮

23ᓂᔓ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᑭᒣᐗᒃ, ᒍᓯᑉ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ ᐹᕐᓴᐸᔅ, ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᒐᔅᑕᔅ, ᓀᔥᑕ ᒫᑦᑖᐃᐊᔅ᙮ 24ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᓚ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᑌᐃᐙᐗ, ᐙᐸᑎᓕᐌ ᐊᐌᓇ ᐅᑯ ᑳ ᓂᔑᒋᒃ ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒪᑦ, 25ᑭᒋ ᐎᒋᐃᐌᑦ ᐅᒪ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᐎᓂᒃ, ᑳ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᒃ ᒎᑕᔅ, ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑕᔑᑫᐎᓂᒃ᙮ 26ᑮ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒫᑦᑖᐃᐊᔅ ᑮ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᐤ; ᑮ ᐊᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔖᑉ ᐊᐸᔅᑕᓚ᙮