Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 10

ᐱᑕᕐ ᓇᑕᐙᐸᒣᐤ ᑲᕐᓃᓕᔭᓴ

1ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕆᐊᐃᒃ, ᑲᕐᓂᓕᔭᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐅ ᓇᑐᐸᓕᐎ ᐅᑭᒫᒥᐗᐗ ᐊᓂᑭ ᐃᑕᓕᔭᓐ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑲᓱᒋᒃ᙮ 2ᐁ ᐋᔭᒥᐁᐙᑎᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓇᓂᒔᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓯᒋ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ ᐎᑭᒃ, ᒥᔅᑕᐃ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᑳ ᒥᓛᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᒧᔕᒃ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 3ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᔖᑭᑖᑦ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᐤ ᐯᔭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐁ ᐯᒋ ᐱᑐᑳᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑲᕐᓂᓕᔭᔅ᙮

4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ, ᑮ ᓭᑭᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐃᑗᐤ, ᑫᒀᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ?

ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᑭᑦ ᐊᔭᒥᐋᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᑐᒋᑲᑌᑭ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 5ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐃᔑᑎᔕᐅᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ, ᓇᑐᒻ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ, ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᐱᑕᕐ: 6ᐎᒋᑕᔑᑫᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᐸᔅᑴᑭᓄᑫᐗ, ᐊᓇ ᐅ ᐎᑭᓕᐤ ᔑᔓᑌᐤ ᐎᓂᐯᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ: ᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᒃ ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒪᐸᓐ᙮ 7ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓪ ᑳ ᐋᔭᒥᐊᑦ ᑲᕐᓂᓕᔭᓴ ᑳ ᑭᑐᑌᑦ, ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᓂᔓ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᑳ ᐋᔭᒥᐁ ᐋᑎᓯᓕᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑕᑭᓀ ᑳ ᐊᑐᔅᑳᑯᑦ; 8ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐗᑦ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ᙮

9ᐎᔮᐸᒃ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᑌᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᑎ ᐯᔣᐸᑕᑭᒃ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ, ᐱᑕᕐ ᑮ ᑯᔅᐹᑕᐎᐤ ᑕᑯᒡ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᓈᓐᑕᐤ ᓂᑯᑣᔅ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ: 10ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐎ ᒥᒋᓱ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑮ ᒥᒋᓱᐳᓐ: ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐗᐌᓚᔅᑕᓕᑭ, ᑮ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐌᐤ᙮ 11ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑯᓕᐤ ᐁ ᐸᔅᑭᑌᓂᑲᑌᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐊᓱᐗᒋᑲᓂᓕᐤ ᐁ ᐯᒋ ᓛᔑᔥᑖᑯᑦ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᒥᔐᑲᒃ ᐅᓚᑲᔥᑫᑭᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ, ᐁ ᐊᐱᑲᑌᒃ ᐁ ᓀᐅ ᑭᑫᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓛᔑᓂᑲᑌᓕᐤ ᐊᔅᑭᒃ; 12ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑲᐤ ᐊᐌᓯᓴᒃ ᑳ ᓀᐅᑳᑌᒋᒃ ᐊᔅᑭᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᒀᑎᓯᒋᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᐱᒥᑖᒋᒧᒋᒃ ᑐᐎᑳᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐙᒃ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐸᐸᒥᓚᒋᒃ᙮ 13ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯ ᒫᑲ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐗᓂᔥᑳ ᐱᑕᕌ, ᓂᐹᑖᑫ ᒥᒋᓱ ᒫᑲ᙮

14ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᑯᔑ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔅᑳᑦ ᓂ ᑮ ᒥᒋᓐ ᑫᒀᓐ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑳ ᑳ ᐸᓓᑲᒃ᙮

15ᐃᑗᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑎᑯ ᒥᓇ ᐁᑯ ᓂᔡᐤ, ᐊᓂᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐸᓓᑭᑖᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᓛᑕᓐ ᐃᔑᓂᑳᑕ᙮ 16ᐅᒪ ᓂᔅᑡᐤ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐤ: ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐊᓱᐗᒋᑲᓐ ᒥᓇ ᑮ ᐅᑎᓂᑳᑌᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ᙮

17ᐁᑯ ᒣᒀᒡ ᐱᑕᕐ ᑳ ᐙᐙᓀᓕᑕᒥᐃᑎᓱᑦ ᑖᓂ ᐁᑌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐅᒪ ᐸᐙᒧᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐋᐸᑕᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᒋᒃ ᑲᕐᓂᓕᔭᓴ ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧᐒᒃ ᓵᐃᒪᓇ ᐅ ᐎᑭᓕᒃ, ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ, 18ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧᐗᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᓵᐃᒪᓐ, ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᐱᑕᕐ, ᐊᓐᑕ ᑌᔑᑫᓕᑴ᙮

19ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᒥᐋᒥᑐᓀᓕᑕᒃ ᐅᒪ ᐸᐙᒧᐎᓐ, ᐊᒑᑾ ᑮ ᐃᑎᑯ, ᒫᑎᑲ, ᓂᔅᑐ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓇᑐᓈᑾᒃ᙮ 20ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳ, ᓂᔖᑕᐎ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐎᒉᐎᒃ, ᐁᑳ ᐗᔦᔥ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ: ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᐗᒃ᙮ 21ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᓂᔮᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑯᑦ ᑳᕐᓂᓕᔭᓴ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒫᑎᑲ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᑳ ᓇᑑᓇᐌᒃ: ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔦᒃ᙮

22ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ ᑳ ᓇᑐᐸᓕᐎ ᐅᑭᒫᐎᑦ, ᒀᔭᔉ ᑳ ᐃᑎᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓇᓂᒋᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓨᒋᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐤ ᐁ ᑕᑐᔅᑲᓀᓯᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᒎᐗ, ᑮ ᐎᑕᒫᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐸᓓᑭ ᐁᓐᒐᓚ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᓇᑐᒥᔉ ᐊᓐᑕ ᐅ ᐎᑭᓕᒃ, ᑭᒋ ᐯᑕᒃ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑭᓚ ᐅᒋ᙮ 23ᐁᑯ ᑳ ᐱᑐᑫ ᓇᑐᒫᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯ᙮

ᐎᐋᐸᒃ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ ᒐᐸᐃᒃ ᐅᒋ ᑭ ᐎᒉᐎᑯ᙮ 24ᒥᓇ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒃ ᑮ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᓯᓴᑎᐊᐃᒃ᙮ ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐯᐁᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᒣᑯᐸᓐ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐯᔓᒋ ᑳ ᐙᑯᒫᑦ᙮ 25ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑳ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᑦ, ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ ᑮ ᓇᑭᔥᑲᐌᐤ, ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᒫᑲ ᐅᓯᑎᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐤ᙮ 26ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐸᓯᑯᓀᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐸᓯᑯ; ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᐎᓐ᙮ 27ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒥᒉᑦ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᒫᐗᒋᐃᑐᓕᒋ᙮ 28ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᐗᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓇᔦᑖᐗᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᒎᐎᑦ ᑭᒋ ᐎᒉᐙᑦ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᐱᑐᑲᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐊᔭᒡ ᑳ ᐃᑕᔅᑲᓀᓯᓕᒋ; ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᒃ ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐋᓉᔦᓕᑖᑯᓯᐤ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᐸᓓᑭᓯᐤ ᑭᒋ ᐃᑕᒃ᙮ 29ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑎᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐋᓉᑕᒫᓐ, ᑣᔦᒃ ᑳ ᓇᑐᒥᑲᐎᔭᓐ: ᑭ ᑲᑴᒋᑫᒧᓐ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᑮ ᓇᑐᒥᔦᒃ?

30ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓀᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᔅᐱᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᒥᒋᓱᑕᐃ ᐱᓕᔥ ᐅᒪ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ: ᓀᔥᑕ ᔖᑭᑕᑦ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᓐ ᐱᒋ ᓂᑭᒃ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑮ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᒃ ᐁ ᐙᐱᐅᑦ, 31ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ, ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ ᐯᒋᑳᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᑭᔅᑭᓯᑐᒋᑳᑌᐗ ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 32ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐃᔑᑎᔕᐅᐌ ᒐᐸᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᓇᑐᒻ ᐅᑕ ᓵᐃᒪᓐ, ᐊᓇ ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᐱᑕᕐ: ᑕᔑᑫᐤ ᐅ ᐎᑭᓕᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᐸᔅᑴᑭᓄᑫᐗ, ᔑᔓᑌᐤ ᐎᓂᐯᑯᒃ; ᐎᓚ, ᐃᔅᐱ ᑕᑯᔑᑫ, ᑭ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᒃ᙮ 33ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑎᓐ: ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔉ ᑭ ᑮ ᑐᑌᓐ ᐁ ᑕᑯᔑᓂᔭᓐ᙮ ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐅᑕ ᓂᑦ ᐃᑖᓈᓐ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋ ᐯᑕᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑕᔓᐙᑎᔉ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᐲᑕᕐ ᑎᐹᒋᒣᐤ ᒋᓴᓴ

34ᐁᑯ ᐱᑕᕋ ᑳ ᐋᐸᐊᒃ ᐅᑐᓐ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᐺ ᐃᓴ ᓂ ᐙᐸᑌᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᑳ ᐁ ᐹᐱᑐᔥ ᐃᑌᓕᒫᑦ ᐊᐌᓕᐗ: 35ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᑐᔅᑲᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᓂᒋᔅᑖᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐌᑎᓈᑦ᙮ 36ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐙᑦ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᐁ ᐙᐎᑕᒃ ᑳᔭᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭; ᐊᓇ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ᙮ 37ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᓂᑦ ᐃᑡᓐ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑳ ᑮ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᒃ ᒥᓯᐌ ᒍᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳᓚᓕᒃ ᑳ ᒫᒋ ᐎᒋᑲᑌᒃ, ᐹᑎᒪ ᐊᓂᒪ ᓯᑲᐊᑖᑫᐎᓐ ᒑᓐ ᑳ ᐙᐎᑕᒃ; 38ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐃᔑ ᑕᒫᔅᑯᓈᑦ ᒋᓴᓴ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᓕᒋ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ; ᐊᓇ ᑳ ᐸᐹᐃᑐᑌᑦ ᐁ ᒥᓗᑐᑖᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᓀᑳᒋᐃᑯᓕᒋ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑮ ᐎᒉᐎᑯ᙮ 39ᓂᓚᓈᓐ ᒫᑲ ᓂ ᑎᐹᑐᑌᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᒎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ; ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᓂᐸᐃᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐊᑯᓖᑯᑦ ᒥᔅᑎᑯᒃ᙮ 40ᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᓀᐤ ᑳ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒧᔑᔐ ᑮ ᓄᑯᐁᐤ; 41ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᒫᑲ ᐅᑎᐸᒋᒧᐗ ᓂᔮᑲᓇ ᑳ ᑮ ᐗᐌᓚᐸᒥᑯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐙᐙᒡ ᓂᓚᓈᓐ, ᑳ ᑮ ᐎᒋᒥᒋᓱᒪᑭᑦ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᒥᓂᑴᒪᑭᑦ ᐸᑎᒪ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 42ᓂ ᑮ ᐅᓚᔓᐗᑎᑯᓈᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒪᑭᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒫᒃ ᐎᓚ ᐁᐗᑯ ᑳ ᑮ ᐊᐌᓛᐸᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑭᒋ ᑎᐸᔅᑯᓈᑦ ᑳ ᐱᒪᑎᓯᓕᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ᙮ 43ᐎᓚ ᑎᐹᒋᒥᑯ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗ, ᐎᓚ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᐱᑯ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑖᐺᔦᓕᒫᑴ ᑲᑕ ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ ᐊᔐᓇᒫᑫᐎᓐ ᒪᒋᑣᐎᓇ ᐅᒋ᙮

ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐯ ᓈᑎᑯᐗᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑯ

44ᒣᒀᒡ ᐱᑕᕐ ᑫᔮᐸᒡ ᐁᔭᒥᑦ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 45ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐗᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑲᑕᒶᒃ, ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᒋ ᐎᒋᐙᒋᒃ ᐱᑕᕋ, ᐊᓂᑭ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐊᓯᒋ ᐁ ᑮ ᓯᑭᓇᒫᒋᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 46ᐌᓴ ᑮ ᐯᑕᐌᐗᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ ᓇᓈᑲᐤ ᑭᔗᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑖᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᐱᑕᕐ, 47ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓈ ᑲᑕ ᑮ ᐅᒋᐃᐌᐤ ᓂᐱᓕᐤ, ᐅᑯ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐗᑲᓂᐃᒋᒃ, ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᓈᓇᐤ? 48ᑮ ᐅᓚᔓᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓯᑲᐋᑕᐗᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮ ᐁᑯ ᓀᑐᑕᒪᐙᒋᒃ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᑭᔑᑳᐗ᙮