Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 10:30

30ᑳᕐᓂᓕᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓀᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᔅᐱᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᒥᒋᓱᑕᐃ ᐱᓕᔥ ᐅᒪ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ: ᓀᔥᑕ ᔖᑭᑕᑦ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᓐ ᐱᒋ ᓂᑭᒃ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑮ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᒃ ᐁ ᐙᐱᐅᑦ,