Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 10:38

38ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐃᔑ ᑕᒫᔅᑯᓈᑦ ᒋᓴᓴ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᓕᒋ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ; ᐊᓇ ᑳ ᐸᐹᐃᑐᑌᑦ ᐁ ᒥᓗᑐᑖᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᓀᑳᒋᐃᑯᓕᒋ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑮ ᐎᒉᐎᑯ᙮