Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 11

ᑖᓂ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐲᑕᕐ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᐃᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ

1ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᑮ ᐯᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᐊᓯᒋ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒸᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ ᑮ ᐋᔑᑌᒣᐗᒃ, 3ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭ ᑮ ᐱᑐᑲᐙᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒋᒥᒋᓱᒫᐗᒃ᙮ 4ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐎᑕᒻ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑭᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᑕᒃ ᑮ ᑎᐸᒋᒧᔅᑕᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ,

5ᓂ ᑮ ᐃᑖᓐ ᒐᐸ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᔮᓐ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᐙᒧᒀᒥᔮᓐ ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ, ᐯᔭᒃ ᐊᓱᐗᒋᑲᓐ ᐁ ᓛᔑᐸᓕᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᒥᔐᑲᒃ ᐊᓚᑲᔥᑫᑭᓐ, ᐁ ᓀᐅ ᑭᑫᔮᒃ ᐁ ᐅᒋ ᓚᔑᓂᑳᑌᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ; ᓀᔥᑕ ᐙᐙᒡ ᓂᓚ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᓐ, 6ᐊᓂᒪ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᑕᒫᓐ ᓂ ᑮ ᒫᒥᑐᓀᓕᑌᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᐗᒃ ᑳ ᓀᐅᓯᑌᒋᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ ᐊᔅᑭᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᒀᑎᓱᒋᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᐱᒥᑖᒋᒧᒋᒃ ᑐᐎᑳᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐗᒃ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐸᐹᒥᓛᒋᒃ᙮ 7ᓂ ᑮ ᐯᑎᓐ ᒫᑲ ᐃᑗᐎᓐ ᐁ ᐃᑎᑯᔮᓐ, ᐸᓯᑯ, ᐱᑕᕐ: ᓂᐸᑖᑫ ᓀᔥᑕ ᒥᒋᓱ᙮ 8ᓂ ᑮ ᐃᑣᓐ ᒫᑲ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑫᒀᓐ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐸᓓᑲᒃ ᐎᔅᑳᑦ ᑮ ᐱᒋᐸᓕᐤ ᓂᑐᓂᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᐃᑗᐎᓐ ᒥᓇ ᓂ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᐊᓂᒪ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐸᓓᑭᑖᑦ, ᐁᑳ ᐎᓚ ᒫᓛᑕᓐ ᐃᔑᓂᑳᑕ᙮ 10ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑐᒋᑳᑌᐤ, ᐁᑯ ᒥᓇ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᔅᑯᐱᒋᑳᑌᑭ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮ 11ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᑣᔦᒃ ᓂᔅᑐ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐋᔕᔾ ᑮ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᐊᓐᑕ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑖᔮᓐ, ᐁ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑲᐎᔮᓐ ᓯᓴᕆᐊᐃᒃ ᐅᒋ᙮ 12ᐊᒑᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ ᑭᒋ ᐎᒉᐗᑭᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐙᐙᓀᓕᑕᒫᓐ᙮ ᓀᔥᑕ ᐅᑯ ᓂᑯᑣᔅ ᑭᒋᔖᓂᓇᐗᒃ ᓂ ᑮ ᐎᒉᐎᑾᒃ, ᓂ ᑮ ᐱᑐᑳᓈᓐ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐎᑭᒃ: 13ᓂ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᑯᓈᓐ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᒫᑦ ᐁᓐᒐᓚ ᐱᒋ ᐎᑭᒃ, ᑳ ᓂᐸᐎᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᐃᔑᑎᔕᐅᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ, ᓇᑐᒻ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᐱᑕᕐ; 14ᐊᓇ ᑫ ᐎᑕᒫᔉ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᑫ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐅᔭᓐ ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭᑭᒃ ᑳ ᐃᑕᔑᔭᓐ᙮ 15ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒫᒋ ᐋᔭᒥᔮᓐ, ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᔅᑲᒡ᙮ 16ᐁᑯ ᑫᔅᑭᓯᔮᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑗᑦ, ᒑᓐ ᑖᐺ ᓂᐱ ᐅᒋ ᑮ ᓯᑲᐊᑖᑫᐤ; ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐹᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐊᑖᑳᐎᓇᐗᐤ᙮ 17ᐁᐗᑯᒪ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᒥᓛᑦ ᐁ ᐯᔭᑾᓂᓕᒃ ᒥᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᑐᑖᑕᒃ ᑭᓚᓈᓇᐤ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒪᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭; ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᓂᓚ, ᑫ ᑮ ᓇᔅᑯᔅᑕᐗᑭᐸᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ?

18ᐃᔅᐱ ᐱᐯᑕᑭᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑭ ᑭᐱᑐᐌᐗᒃ, ᑮ ᑭᔅᑕᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐁᑴᒋᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓛᑦ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮

ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᐋᓐᑎᐊᑭᒃ

19ᐁᑯ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐗᓴᓶᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐊᓂᒪ ᑲᒀᑕᑭᐃᐌᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑭᒃ ᐊᓇ ᔅᑎᐱᓐ ᐅᒋ, ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐱᓇᐃᓯᐃᒃ ᐃᔅᑯ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑉᕋᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐋᓐᑎᐊᑭᒃ, ᐁᑳ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒫᒋᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐱᑯ ᐊᓂᐃ ᒎᐗ᙮ 20ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᓵᐃᑉᕋᓯᐎᓕᓕᐎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓴᐃᕆᓂᐎᓕᓕᐎᐗᒃ, ᐊᓂᑭ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ, ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᒃᕆᓯᐊᓇ, ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᓴ᙮ 21ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᒋᒋᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐎᒋᐃᑯᐗᒃ: ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑖᐺᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑴᔅᑲᑎᓯᔅᑕᐌᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮

22ᐁᑯ ᐁ ᑎᐹᑐᒋᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐯᑕᒶᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ: ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᒋᑎᔕᐌᐗᒃ ᐸᕐᓇᐸᓴ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ ᐃᔅᑯ᙮ 23ᐊᓇ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᓯᑭᓓᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒣᐤ ᒥᓯᐌ, ᐅᑌᐃᓕᒃ ᐅᒋ ᑭᒋ ᒥᒋᒥᓈᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 24ᐌᓴ ᑮ ᒥᓗ ᐃᓕᓕᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ: ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᑮ ᑕᑯᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮

25ᐁᑯ ᑫᑐᑌᑦ ᐸᕐᓇᐸᔅ ᑖᕐᓴᓯᒃ ᐃᔑ, ᑭᒋ ᓇᑐᓇᐙᑦ ᓵᓚ; 26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑦ, ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ᙮ ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᐱᐳᒃ ᑮ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᓃᔥᑕᒻ ᒃᕆᔅᑎᔮᓇᒃ ᑮ ᐃᔑᓂᑲᑖᑲᓂᐎᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ᙮

27ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑭᔑᑳᐗ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗᒃ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ᙮ 28ᑭ ᐸᓯᑯ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐋᑲᐸᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑮ ᐎᑕᒻ ᒫᑲ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ, ᓈᔅᐱᒡ ᑭᒋ ᑲᐗᑲᑖᓂᐗᓂᓕᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔥᐱᔖᒃ ᐊᔅᑭᒃ: ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᒣᒀᒡ ᐅ ᑭᔑᑳᒪ ᒃᓚᑎᐊᔅ ᓯᓴᕐ᙮ 29ᐁᑯ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᑖᑦ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐙᒋᒃ ᐅᒋᔅᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒋᔕᓂᑐᓕᒋ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ: 30ᐊᓂᐁᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑐᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᐅᒋ ᐊᓂᑭ ᐸᕐᓇᐸᔅ ᓀᔥᑕ ᓵᓪ᙮