Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 12:17

17ᐎᓚ ᒫᑲ, ᐁ ᐙᐙᔅᑎᓇᒪᐗᑦ ᐅᒋᒋ ᐅᒋ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᑐᓕᒋ, ᑮ ᐙᐎᑕᒪᐌᐤ ᑖᓂ ᑳ ᐃᔑ ᐙᓚᐎᑕᐃᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᐹᐊᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ᙮ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᑐᑌᒃ, ᐙᐸᑎᓕᒃ ᒉᒻᔅ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑭᒋᔖᓂᓇᐗᒃ᙮ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐱᑐᔥ ᐃᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ᙮