Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 12:20

ᐅᓂᐱᐎᓐ ᐦᐁᕋᑦ

20ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᓇᔦᑕᐌᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ: ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᒫᒪᐎ ᓈᑌᐗᒃ: ᐁ ᑮ ᑐᑕᐙᒋᒃ ᒫᑲ ᑉᓛᔅᑕᔅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐗ ᐅᑦ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑭᒋ ᐅᑑᑌᒥᒥᑯᒋᒃ, ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑳᔭᒣᐎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐗᐤ ᑮ ᐅᒋ ᐱᒫᑕᓐ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᐅᒋ᙮