Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 12:7

7ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑮ ᐯᒋ ᐆᑎᑎᑯᓕᐗ ᐗᔅᑌᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐙᓯᑌᓕᐤ ᐱᒋ ᑭᐹᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐅᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ ᐆᔅᐱᑲᓕᒃ, ᑮ ᐸᓯᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᓕᐱ ᐗᓂᔥᑲ᙮ ᐅ ᐱᐗᐱᔅᑴᐊᐱᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᓕᐗ ᐅᒋᒋᒃ ᐅᒋ᙮