Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 13:22

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᑲᑌᓈᑦ ᐊᓂᐃ; ᑮ ᐸᓯᑯᓇᒪᐌᐤ ᑌᐱᑕ ᑭᒋ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᓕᒋ: ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑎᐹᒋᒫᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᐤ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᓇ ᒉᓯ, ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐎᒋᐃᔑᑌᐁᒥᑦ, ᑫ ᑎᐱᑐᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ᙮