Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 15:22

ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᑲᓂᐎᐗᒃ ᒉᓐᑖᐃᓪ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ

22ᐁᑯ ᑳ ᓇᐁᓕᑕᒥᐃᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᐊᓯᒋ, ᑭᒋ ᐃᔑᑎᔕᐙᒋᒃ ᑳ ᐗᐌᓚᐸᒥᒥᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐎᓚᐙᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᒋ ᐊᓐᑕ ᐊᓐᑎᐊᑭᒃ, ᑭᒋ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᐸᕐᓇᐸᔅ: ᐁᐗᑯ ᐅᑯ, ᒍᑕᔅ ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᑦ ᐹᕐᓴᐸᔅ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ, ᓂᑳᓐ ᑳ ᐃᑕᑭᒥᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᒪᐤ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᑳ ᐎᒋᔕᓂᑐᓕᒋ;