Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 15:3

3ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐎᒋᐃᑯᒋᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᑮ ᔕᐳᔥᑲᒶᒃ ᐱᓂᓯᔭ ᓀᔥᑕ ᓵᒣᕆᔭ, ᐁ ᐙᐎᑕᒫᑫᒋᒃ ᐅ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ, ᑮ ᐃᑐᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᑭᒋ ᒥᓨᑕᒥᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ᙮