Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 16

ᑎᒪᑎ ᐎᒉᐌᐤ ᐹᓚ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᓴ

1ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᑕᑯᔑᒃ ᑕᕐᐱᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᓕᔅᑦᕋᐃᒃ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᑭᔅᑭᓅᐊᒪᐙᑲᓐ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑖᐤ, ᑕᐃᒧᑎᐊᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐅᑯᓯᓴ ᐯᔭᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᒍᐎᐃᔅᑴᐎᑦ, ᑳ ᑖᐺᑕᒃ ᓀᔥᑕ; ᒫᑲ ᐅᑖᐎᔭ ᑳ ᒃᕆᑭᐎᓕᒋ; 2ᑳ ᑮ ᒥᓨᒋᒥᑯᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒋᔕᓂᑐᓕᒋ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᓕᔅᑦᕋᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᐃᑯᓂᐊᒥᒃ᙮ 3ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐹᓪ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ ᑭᒋ ᐎᒉᐎᑯᑦ; ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐋᒋᔗᐤ, ᐊᓂᐃ ᒎᐗ ᐅᒋ ᐗᔅᑲ ᑳ ᑕᔑᑫᓕᒋ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐅᑖᐎᔭ ᐁ ᒃᕆᑭᐎᓕᒋ᙮ 4ᐁ ᐊᑎ ᔕᐳᔥᑲᑭᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓇ, ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓇ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᑕᒥᓕᒋ ᐊᐸᔅᑕᓚ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 5ᐁᑯ ᒫᑲ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᑳ ᒫᔥᑲᐎᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓚᑭᐅᐗᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑕᑡᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ᙮

ᐹᓪ ᐃᔑᓇᒧ ᐊᓐᑕ ᐃᑕᕈᐋᓯᒃ

6ᐁᑯ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐸᐹᐃᑐᑌᒋᒃ ᑉᕆᒋᐊᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᑳᓓᔑᔭᐃᒃ, ᐁ ᑮ ᑭᑕᐊᒫᑯᒋᒃ ᒫᑲ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑭᒋ ᐙᐎᑕᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᐁᔕᐃᒃ, 7ᐹᑎᒪ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᐊᓐᑕ ᒥᓯᐊ, ᑮ ᑲᑴᐃᑐᑌᐗᒃ ᐸᐃᑎᓂᐊᐃᒃ: ᒫᑲ ᐊᒑᑾ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑯᐗᒃ᙮ 8ᐁ ᒥᔮᔥᑲᑭᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐊᐃᓕᐤ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑦᕈᐊᓯᒃ᙮ 9ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᑯ ᐹᓪ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ: ᑮ ᓂᐸᐎᓕᐗ ᒫᓯᑐᓂᔭ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᓈᓈᑐᒥᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐯᒋ ᓈᔑᓈᓐ ᒪᓯᑐᓂᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᐃᓇᓐ᙮ 10ᐸᑎᒪ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐗᐸᑕᒃ ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑣᔦᒃ ᓂ ᑮ ᑲᑴ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ, ᐁ ᑫᒋᓇᐅᔮᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐁ ᑮ ᑌᑄᔑᔭᒥᑦ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒪᑭᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᑴᔅᑳᑎᓯᑦ ᓕᑏᐊ ᐊᓐᑕ ᐱᓕᐹᐃᒃ

11ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑖᔑᔮᒃ ᑦᕈᐊᓯᒃ ᐅᒋ, ᒀᔭᔉ ᓂ ᑮ ᓈᑕᐁᓈᓐ ᓴᒧᑦᕃᔑᔭ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᑭᔑᑳᒃ ᐊᓐᑕ ᓂᐊᐳᓕᔅᐃᒃ; 12ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐱᓕᐹᐃ ᓂ ᑮ ᐅᑎᑕᐁᓈᓐ, ᑳ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓂᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᐸᔅᑭ ᒪᓯᑐᓂᔭ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓚᓂᐗᒃ: ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐃᓂᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᑕᔑᑳᓈᓐ ᐋᑎᑦ ᑭᔑᑳᐗ᙮ 13ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐗᓚᐎᓈᓐ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᓛᓕ ᓯᐱᒃ, ᐃᑕ ᑳ ᐃᔑ ᓂᑕ ᐋᔭᒥᐋᓂᐗᒃ; ᓂ ᑮ ᓇᐊᐱᓇᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᓈᓇᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ᙮ 14ᐯᔭᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᓕᑎᐊ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑳ ᐃᑖᐙᑫᑦ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ, ᑕᐃᐊᑕᐃᕋ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᑳ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᔅᑕᐗᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓂ ᑮ ᐯᑖᑯᓈᓐ; ᐁᐗᑯ ᐅᑌᐃᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑭᐤ ᑮ ᐋᐸᐊᒬᐤ, ᑮ ᓈᑲᑕᐌᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒥᓕᒋ ᐹᓚ᙮ 15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ, ᓂ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒥᑯᓈᓐ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮᔥᐱᓐ ᑳ ᐃᑌᓕᒥᐌᑴ ᐁ ᔮᒀᒥᔅᑕᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐯᒋ ᐱᑐᑫᒃ ᓂᑭᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑕᔑᑫᒃ᙮ ᓂ ᑮ ᔕᑯᒋᒥᑯᓈᓐ ᒫᑲ᙮

ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ ᑭᐸᐗᑲᓂᐗᓄᒃ ᐱᓕᐹᐃᒃ

16ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᔮᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᔭᒃ, ᐯᔭᒃ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᐁ ᐎᔭᐎᔅᑳᑯᑦ ᐊᒑᑾ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑳᓐ ᐋᑐᑕᒃ ᑫᒀᓇ ᓂ ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯᓈᓐ, ᑳ ᐯᑕᒪᐙᑦ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ ᒥᔅᑕᐃ ᐅᑎᓯᐎᓇ ᐁ ᓂᑳᓂ ᐎᑕᒫᑫᑦ: 17ᐊᐗ ᒫᑲ ᑮ ᓄᓱᓀᐌᐤ ᐹᓚ ᓀᔥᑕ ᓂᓚᓈᓐ, ᐁ ᑌᐺᑦ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᑐᔅᑫᓚᑲᓂᒥᑯᐗᒃ ᒫᐗᒡ ᑳ ᑭᔅᑎᓯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑕᑾᒃ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂ ᒣᔅᑲᓇᐤ᙮ 18ᐅᒣᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᑭᔑᑳᐗ᙮ ᐹᓪ ᒫᑲ, ᐁ ᒪᒥᔕᒣᓕᑕᒃ, ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᒑᑾ, ᑭᑦ ᐃᑕᔓᐙᑎᑎᓐ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᔭᓐ ᐎᔭᐎᒃ ᐅᒋ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮

19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ ᑳ ᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᒧᐗᔅᐸᓐ ᑭᒋ ᐅᑎᓯᒋᒃ ᐁ ᑮ ᓇᑲᑎᑯᒋᒃ, ᑮ ᒪᑯᓀᐗᒃ ᐹᓚ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᓴ, ᑮ ᐃᔑ ᑖᐯᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑕᓕᒋ ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒫᐗ᙮ 20ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒫᐗ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᒎᐎᒋᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᒥᑯᔅᑲᒋᑖᐗᒃ ᑭᑦ ᐃᑖᐎᓂᓇᐤ, 21ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᒫᑲ ᐃᔑᑣᐎᓇ, ᐁᑳ ᒀᔭᔉ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑾᑭ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒪᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᓈᑲᒋᑖᔭᒃ, ᐁ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᔭᒃ᙮ 22ᑳ ᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᒫᒪᐤ ᑮ ᐸᓯᑯᔅᑖᐌᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒫᐗᒃ ᑮ ᒪᓂᐱᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐗ, ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐅᑖᒧᐅᒥᒋ᙮ 23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᔅᑕᐃ ᑳ ᑮ ᐸᐹᓴᔅᑌᐙᒋᒃ, ᑮ ᐱᒋᐌᐱᓀᐗᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᔭᒀᒥᒫᒋᒃ ᐅᑭᐸᐅᐌᐗ ᒀᔭᔉ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᒫᓕᒋ: 24ᐊᓇ, ᐅᒪ ᐁ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᔑᑦ, ᑮ ᐃᔑᐌᐱᓀᐤ ᒫᐗᒡ ᐱᒋ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᒫᒋᑯᓯᑌᔮᐱᔅᑲᐌᐤ᙮

25ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᐋᐱᑖᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᑲᒧᐗᒃ ᐁ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᑭᐸᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑖᑯᐗᒃ᙮ 26ᑫᑕᑐᐌ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑶᑾᓐ, ᑳ ᐅᒋ ᓇᓇᒥᐸᓕᑭ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᒃ ᐅᓇᒋᑫᐎᓇ: ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᔥᒀᑌᒪ ᑮ ᐹᔅᑭᑌᐸᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐅ ᒫᒪᒋᑯᐱᓱᐎᓇ ᑮ ᐊᐱᑯᐸᓕᓕᐗ᙮ 27ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᓕᐤ ᐁ ᑯᔅᑯᓯᑦ ᐁ ᑮ ᓂᐹᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯ ᐃᔥᒀᑌᒪ ᐁ ᐋᐸᐋᔅᑌᓕᑭ, ᑮ ᑫᒋᑯᐱᑕᒻ ᐅ ᔑᒫᑲᓂᒪ, ᑲᑕ ᑮ ᓂᐸᐃᑎᓱᐸᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᑭᐸᐙᑲᓇ ᐁ ᑮ ᐆᔑᒧᓕᒋ᙮ 28ᒫᑲ ᐹᓪ ᑮ ᑌᐺᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑐᑖᓱ; ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐅᑕ ᓂᑦ ᐃᑖᓈᓐ᙮

29ᐁᑯ ᑎᐁᐺᑦ ᐗᔅᑌᓇᒫᑲᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐯᑖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐹᓕᐆ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓂᑭᐸᓕᑦ, ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ, 30ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᐁᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᑐᒃ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᑮ ᐱᒫᒋᐅᔮᓐ?

31ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᐺᔦᓕᒻ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭ ᑳ ᐱᒪᒋᐅᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑕᑐᑫᔭᓐ᙮ 32ᑮ ᐊᓕᒧᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᐎᑭᓕᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 33ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐹᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᒋᔅᑕᑄᐙᑕᐌᐤ ᐅ ᐸᓴᔅᑌᐅᑯᐎᓂᓕᐗ; ᑮ ᓯᑲᐊᑕᑣᑲᓂᐎᐤ ᒫᑲ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ ᑣᔦᒃ᙮ 34ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐯᔑᐙᑦ ᐎᑭᒃ, ᑮ ᐅᓚᔅᑕᒪᐌᐤ ᒥᒋᒥᓕᐤ, ᐁ ᓯᑭᓓᓯᑦ ᒫᑲ, ᐁ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓯᒋ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ ᐎᑭᒃ᙮

35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐙᐸᒃ, ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒪᐗᒃ ᑭᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐗᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐸᑭᑎᓂᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

36ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᒫᑲ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᓕᐤ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐹᓚ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒫᐗᒃ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᐌᐗᒃ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑳᐃᔦᒃ: ᐁᑯ ᐃᓴ ᒫᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᑐᑌᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ᙮

37ᒫᑲ, ᐹᓪ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑮ ᐸᐸᓴᔅᑌᐅᑯᓈᓇᒃ ᒧᔑᔐ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᒪᒋᑣᐌᓕᑖᑯᓯᔮᒃ, ᐁ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐌᐱᓂᔭᒥᒋᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ; ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑭᒧᒡ ᓈ ᓂ ᐗᓚᐎᑎᔕᐅᑯᓈᓇᒃ? ᓇᒪᐎᓚ, ᑖᐺ; ᒫᑲ ᐁᑯᔑ ᐎᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᑲᑕ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᐗᓚᐎᑕᐃᑯᓈᓇᒃ᙮

38ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ ᐊᓂᐃ ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒪᐗ: ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐁ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᓕᒋ᙮ 39ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒣᐗᑳ, ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᓕᒋ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 40ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐗᓚᐎᒋᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᓕᑎᐊ ᐎᑭᓕᒃ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐗᐸᒫᒋᒃ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ, ᑮ ᒥᓜᓕᒧᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ᙮