Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 16:18

18ᐅᒣᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᑭᔑᑳᐗ᙮ ᐹᓪ ᒫᑲ, ᐁ ᒪᒥᔕᒣᓕᑕᒃ, ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᒑᑾ, ᑭᑦ ᐃᑕᔓᐙᑎᑎᓐ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᔭᓐ ᐎᔭᐎᒃ ᐅᒋ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮