Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 19

ᐹᓪ ᐊᓐᑕ ᐃᐱᓴᓯᒃ

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐊᐳᓚᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᑯᕆᓐᑎᒃ, ᐹᓪ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᔕᐳᔥᑲᒃ ᓐᑎᒥᒃ ᐃᑌᑫ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐃᐱᓴᓯᒃ: ᐁ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᒫᑲ ᐊᑎᑦ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, 2ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᓈ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᐃᔅᑯᓇᒃ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᒣᒃ?

ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐗᒡ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᐯᑌᓈᓐ ᑭᔥᐱᓐ ᐁᑖᑴ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ᙮

3ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓂ ᑳ ᐃᔑ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᔦᒃ?

ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ ᒑᓐ ᐅ ᓯᑲᐋᑖᑫᐃᓂᒃ᙮

4ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐹᓪ, ᒑᓐ ᑖᐺ ᑮ ᓯᑲᐊᑖᑫᐤ ᐊᓂᒪ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂ ᓯᑲᐊᑕᑫᐎᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑕᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᒫᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑫ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮

5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᐗᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᔅ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᓪ ᑳ ᓵᓵᒥᓈᑦ, ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ; ᑮ ᐊᔭᒥᐗᒃ ᒫᑲ ᓇᓈᑲᐤ ᐃᔑᑭᔗᐎᓇ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗᒃ᙮ 7ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔓᔕᑉ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ᙮

8ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓱᑫᓕᒧᐎᐊᔭᒥᐤ ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒶ ᐃᔥᐱᔥ, ᐁ ᐗᐎᑕᒪᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᔑᑭᒥᐌᑦ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐊᑎᑦ ᑳ ᒫᔥᑳᐎᑌᐁᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᒪᒋ ᐊᓕᒧᑕᑭᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᔑᑣᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑳ ᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᓇᑲᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑳᓂᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᑕᑡᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᑳᒥᑯᓕᒃ ᑕᐃᕋᓇᓴ᙮ 10ᐅᒪ ᒫᑲ ᑮ ᑐᒋᑲᑌᐤ ᓂᔓ ᐱᐳᓋ ᐃᔥᐱᔥ; ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑖᔑᑫᒋᒃ ᐁᔕᐃᒃ ᑮ ᐯᑕᒬᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᔅ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒃᕆᑲᒃ᙮

ᐅᑯᓯᓴ ᓯᐸ

11ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒻ ᑭᒋ ᒫᒪᔅᑲᒋᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᐅᒋ ᐹᓚ: 12ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐎᔭᐎᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐯᑐᐙᑲᓂᐎᐗᒃ ᑳ ᐋᑯᓯᒋᒃ ᑖᐱᔅᑳᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᐱᒋᑯᓀᐅᓇ, ᑮ ᓇᑲᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑮ ᐗᓚᐎᐗ ᐎᔭᐎᐗᒃ ᐅᒋ᙮ 13ᐁᑯ ᐊᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐎᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᑳ ᒥᑌᐎᒋᒃ, ᑮ ᐅᑎᓇᒫᓱᐗᒃ ᑭᒋ ᑌᑄᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᔭᐙᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᑦ ᐃᑕᔓᐙᑎᑎᓈᓐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ, ᐊᓂᐃ ᐹᓪ ᑳ ᐋᓕᒧᒫᑦ᙮ 14ᓂᔂᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᓯᓕᐗ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᐌᓇ ᓯᐸ, ᑳ ᒍᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᒫᐗᒡ ᑳ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ ᐊᓐᑕ, ᐊᓂᑭ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ᙮

15ᒪᒋ ᐊᒑᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒋᓴᔅ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒫᐤ, ᓀᔥᑕ ᐹᓪ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒫᐤ; ᒫᑲ ᐊᐌᓂᑭ ᑭᓚᐗᐤ?

16ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑲᑯᑦ ᑮ ᒀᔅᑯᑐᑖᐌᐤ, ᑮ ᔖᑯᒋᐁᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᔅᑭᓛᐌᐤ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐅᔑᒧᓕᒋ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐅᒋ ᐁ ᒧᔐᔥᑲᑌᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᔡᑲᓂᑲᓱᓕᒋ᙮ 17ᐅᒣᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒃᕆᑲᒃ ᐊᓯᒋ ᑳ ᑖᔑᑫᒋᒃ ᐃᐱᓴᓯᒃ; ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑲᓱᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑕᑯᑕᓂᐗᓂᓕᐤ᙮ 18ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᑮ ᐎᑕᒶᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᑯᑖᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᐙᐗ 19ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒫᑕᐙᑎᓯᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐯᑖᐗᒃ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᐗ, ᑮ ᐃᔅᑾᓴᒶᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ: ᑮ ᐊᑭᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᐃᑕᑭᒋᑲᑌᑭ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᓂᔭᓚᓗᒥᑕᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑕᑣᐱᔉ ᔓᓕᐋᓈᐱᔉ ᐃᔥᐱᔥ᙮ 20ᐁ ᑮ ᐃᔅᐱᒋ ᓲᑲ ᑭᓕᐱᑭᓂᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᔖᑯᒋᐃᐌᒪᑲᓂᓕᒃ᙮

ᐊᓂᒪ ᒥᑯᔥᑳᑎᓯᐎᓐ ᐃᐱᓴᓯᒃ

21ᐹᑎᒪ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑲᑌᑭ, ᐹᓪ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᔖᐳᔥᑲᒃ ᒫᓯᑐᓂᐊ ᓀᔥᑕ ᐊᑳᐃᐊ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐹᑎᒪ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᔮᓀ, ᓂ ᑳ ᐎ ᐙᐸᑌᓐ ᕈᒻ ᐊᓯᒋ᙮ 22ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᔑᑎᔕᐙᑦ ᒫᓯᑐᓂᐊᐃᒃ ᓂᔓ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑐᔅᑳᑯᑦ, ᑎᒧᑎ ᓀᔥᑕ ᐃᕌᔅᑕᔅ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐎᓕᐱᔉ ᑮ ᐃᑕᐤ ᐊᓐᑕ ᐁᔕᐃᒃ᙮

23ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒫᒋ ᐋᔑᑌᒥᑐᓈᓂᐗᓐ ᐊᓂᒪ ᐃᔑᑣᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 24ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑏᒦᑦᕆᐊᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᔔᓕᐊᓂᐎᔅᑲᒑᓂᐎᑦ, ᑳ ᐅᔑᑕᒪᐙᑦ ᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᒪᓯᓂᑯᒋᑲᓇ ᐊᓂᐃ ᑕᐃᐊᓇ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐊᐱᔑᔥ ᐅᑎᓯᐎᓐ ᑮ ᐯᑕᒫᑯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐃᑖᐸᑎᓯᒋᒃ; 25ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᒫᒪᐎ ᓇᑐᒫᑦ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᑐᔅᑫᐎᓕᓕᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑖᐸᑎᓯᓕᒋ, ᐁ ᑮ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ, ᐅᑭᒫᑐᒃ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᐙᐤ ᐅᒪ ᐊᑐᔅᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᑭᑦ ᐊᔮᓈᓇᐤ ᑭ ᒥᔕᑭᓯᐎᓂᓇᐗ᙮ 26ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᑭ ᐙᐸᑌᓈᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐯᑌᓈᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐃᐱᓴᓯᒃ, ᒫᑲ ᑫᑳᑦ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔅᐱᔖᒃ ᐁᔕᐃᒃ, ᐊᐗ ᐹᓪ ᑮ ᔖᑯᒋᒣᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑴᔅᑭᓀᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᔦᐤ ᒪᓂᑐᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᔑᐊᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᒋᒋᔭ ᐅᒋ: 27ᐁᐗᑺ ᐅᑭ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐅᒪ ᑭᑦ ᐃᑕᐸᑎᓯᐎᓂᓇᐤ ᑯᔅᐸᓀᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᒪᒉᓕᑖᑯᑖᓂᐗᒃ; ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᒪᓂᑐᐎᔅᑴᐤ ᑕᐃᐊᓇ ᑭᒋ ᒪᒉᓕᒋᑲᑎᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑕᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᓂᐗᓂᓕᒃ, ᐊᓇ ᒥᓯᐌ ᐁᔕᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑳ ᐊᔭᒥᐁᔅᑖᑯᑦ᙮

28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ, ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᑭᓯᐙᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᔅᑎᓯᐤ ᑕᐃᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᐃᐱᓯᐊᓇ᙮ 29ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᑭᔑᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ: ᐁ ᑮ ᒫᑯᓈᒋᒃ ᒫᑲ ᑳᐃᐊᓴ ᓀᔥᑕ ᐊᕆᔅᑖᕐᑲᓴ, ᐃᓕᓕᐗ ᒫᓯᑐᓂᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᐹᓪ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓇ, ᐁ ᐸᐹᒧᑌᑦ, ᑮ ᒫᒪᐎ ᐱᑐᑫᐸᓂᐅᐙᒃ ᐊᓐᑕ ᒣᑕᐌᐎᑲᒥᑯᒃ᙮ 30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᓪ ᐙ ᐱᑐᑲᐙᔅᐸᓐ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑯ᙮ 31ᐊᑎᑦ ᒫᑲ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑕᑯᓯᒋᒃ ᐊᓐᑕ ᐁᔕᐃᒃ, ᑳ ᐅᑐᑌᒥᑦ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᐌᐗᒃ, ᐁ ᓇᑕᐌᓕᒫᒋᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ ᒣᑕᐌᐎᑲᒥᑯᒃ᙮ 32ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐋᑎᑦ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ, ᐊᑎᑦ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᑫᒀᓐ; ᐌᓴ ᑳ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᑮ ᐋᐙᓀᓕᑕᒶᒃ: ᐊᐙᓯᑌ ᒫᑲ ᐋᐱᑕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᑮ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ᙮ 33ᑮ ᐗᓚᐎᑖᐯᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓕᒃᓵᓐᑕᕋ ᒫᒪᐤ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ, ᐊᓂᑭ ᒎᐗᒃ ᐁ ᓇᑭᓈᒋᒃ ᓃᑳᓐ ᐃᔑ᙮ ᐊᓕᒃᓵᓐᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐗᐗᔅᑖᐃᑫᐤ ᐅᒋᒋ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑮ ᐊᔭᒥᐁᐸᓐ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 34ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐁ ᒎᐎᓕᒋ, ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐤ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔓ ᑎᐹᔨᑳᓇ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐃᔥᐱᔥ, ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑭᔅᑎᓯᐤ ᑖᐃᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᐃᐱᓯᐊᓇ!

35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᑖᐎᓐ ᐅᑭᒫᔑᔥ ᑳ ᑮ ᑳᔭᒣᐎᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᐱᓴᔅ ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᑫᑯ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐊᓂᒪ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᐃᐱᓯᐊᓇᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᐙᒋᒃ ᑳ ᑭᔅᑎᓯᓕᒋ ᒪᓂᑐᐎᔅᑴᐗ ᑖᐃᐊᓇ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᒪᓂᑐᑳᓇ ᒎᐱᑕᕐ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᓂᓕᒋ? 36ᐁ ᐗᐸᒋᑳᑌᒃ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᒪᒋ ᐊᓕᒧᒋᑲᑌᑭ, ᑭ ᑳ ᑲᔭᒣᐃᓯᑖᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᑭᔑᐎ ᑐᑕᒣᒃ᙮ 37ᐌᓴ ᐅᑕ ᑭ ᑮ ᐯᔑᐙᐙᐗᒃ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁᑳ ᑳ ᒪᔅᑲᑗᔅᑭᒋᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑾ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐹᔅᑖᒫᒋ ᑭ ᒪᓂᑐᔅᑴᒥᐙᐗ, 38ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑮᔥᐱᓐ ᑎᒥᑦᕆᐊᔅ, ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐸᑎᓯᐎᓕᓕᐗ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ, ᐗᔦᔥ ᐃᑌᓕᒫᒋᒃ ᐊᐌᓕᐗ, ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐋᐸᐊᔅᑌᐤ, ᐃᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑖᔭᒥᔅᑕᒫᑫᐗᒃ: ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᒫᒥᔑᒥᑐᐗᒃ᙮ 39ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᑴᒋᑫᒧᔦᑴ ᑯᑕᑭᔭ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᐅᓓᓕᒋᑳᑌᐤ ᐊᓐᑕ ᒀᔭᔉ ᐁ ᒫᐗᒋᐃᑐᓈᓂᐗᒃ᙮ 40ᐌᓴ ᑮ ᑯᔅᐸᓀᓕᑕᑯᓯᓈᓇᐤ ᑭᒋ ᓇᑐᒥᑲᐎᔭᒃ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒥᑲᐎᔭᒃ ᐊᓄᒡ ᑳᔑᑳᒃ ᐁ ᐸᓭᑯᔅᑖᑐᓇᓂᐗᒃ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᑫ ᑮ ᐗᐸᑎᓕᐌᔭᒃ ᐌᒋ ᐅᒪ ᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑐᓈᓂᐗᒃ᙮ 41ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒫᐗᒋᐃᑐᓕᒋ᙮