Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 19:13

13ᐁᑯ ᐊᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐎᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᑳ ᒥᑌᐎᒋᒃ, ᑮ ᐅᑎᓇᒫᓱᐗᒃ ᑭᒋ ᑌᑄᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᔭᐙᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᑦ ᐃᑕᔓᐙᑎᑎᓈᓐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ, ᐊᓂᐃ ᐹᓪ ᑳ ᐋᓕᒧᒫᑦ᙮