Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 19:19

19ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒫᑕᐙᑎᓯᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐯᑖᐗᒃ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᐗ, ᑮ ᐃᔅᑾᓴᒶᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ: ᑮ ᐊᑭᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᐃᑕᑭᒋᑲᑌᑭ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᓂᔭᓚᓗᒥᑕᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑕᑣᐱᔉ ᔓᓕᐋᓈᐱᔉ ᐃᔥᐱᔥ᙮