Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 2

ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗ

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐯᓐᑎᑲᔅᑦ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒥᑐᓂ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐁ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒋᒃ ᐯᔭᑾᓄᒃ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ᙮ 2ᑫᑕᑕᐌ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑯᒡ ᑮ ᐅᒋ ᐯᒋ ᓄᑖᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓱᑳ ᐁ ᐱᒥᓗᐌᒃ, ᑮ ᒨᔥᑭᓀᐸᓕᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᐱᒋᒃ᙮ 3ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑖᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑖᔥᑳᓕᑭ ᒥᑌᓕᓕᐊ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒋ, ᑮ ᑗᐅᑖᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮ 4ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑲᔥᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᒫᒋ ᐊᔭᒥᐗᒃ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᒥᓕᑯᒋᒃ ᐊᒑᑾ᙮

5ᑮ ᑕᔑᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᒎᐗᒃ, ᐁ ᐋᔭᒥᐁᐙᑎᓯᐎ ᐃᓕᓕᐎᒋᒃ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᑐᔅᑲᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᔑᐸ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᐸᐹᐯᑖᑾᒃ, ᑳ ᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐯᒋ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ, ᑮ ᐙᐙᓀᓕᑕᒶᒃ ᒫᑲ, ᐌᓴ ᑕᑐ ᐱᓕᓕᐤ ᑮ ᐯᑕᐌᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ᙮ 7ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒪᒫᑖᐌᓕᑕᒶᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑐᒋᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᑳ ᐋᔭᒥᒋᒃ ᑲᓕᓕᐎᓕᓕᐎᐗᒃ? 8ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐯᑕᐗᑯᒃ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᑭᑦ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᓈᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᔭᒃ? 9ᐸᕐᑎᐊᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᓚᒪᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᒥᓱᐳᑌᒥᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳᐸᑐᔑᐊᐃᒃ, ᐸᓐᑕᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᔕᐃᒃ, 10ᑉᕆᒋᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᓐᐱᓕᐊᐃᒃ, ᐃᒋᑉᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᓕᐱᔭᐃᒃ ᐙᔅᑲ ᓴᕆᓂ, ᓀᔥᑕ ᒫᓐᑌᐗᒃ ᕈᒥᒃ ᐅᒋ, ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑴᔅᑭᐱᒫᑎᓴᒃ, 11ᒃᕆᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᕃᐱᐊᓇᒃ, ᑮ ᐯᑕᐙᓇᐗᒃ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᑦ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᓈᒃ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᔨᑎᐎᓂᓕᐗ᙮ 12ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒶᒃ, ᑮ ᐙᐙᓀᓕᑕᒶᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑐᒋᒃ, ᑫᒀᓐ ᐅᒪ ᑳ ᐃᑭᒃ?

13ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᐹᐱᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᔥᐳᐗᒃ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᐅᒋ᙮

ᐱᑕᕐ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ

14ᐱᑕᕐ ᒫᑲ, ᐁ ᐎᒋᑲᐸᐎᔅᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔕᑉ, ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᓕᓕᑐᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑕᔑᑫᔦᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᐅᒪ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᑕᒧᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ: 15ᐌᓴ ᐅᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔥᑴᐯᐗᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᑕᒣᒃ, ᐁ ᐗᐸᑕᒣᒃ ᐁᔥᑾ ᐱᑯ ᓂᔅᑐ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐁ ᐃᔅᐸᓕᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮ 16ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑗᑯᐸᓀ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᒎᐃᓪ: 17ᑲᑕ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒫᒋᒡ ᐁ ᐊᑎ ᑭᔑᑳᑭ, ᐃᑗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓂ ᑳ ᓯᑭᓇᒪᐙᐗᒃ ᓂᑦ ᐊᒑᑾ ᒥᓯᐌ ᐯᒪᑎᓯᒋᒃ, ᑭᑯᓯᓯᐙᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑭᑖᓂᓯᐙᐗᒃ ᑲᑕ ᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐅᔥᑭᓂᑭᒥᐙᐗᒃ ᑲᑕ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᐗᐸᑎᓕᐌᐎᓇ, ᑭ ᑭᔐᓕᓕᒥᐙᐗᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐸᐙᑕᒶᒃ ᐸᐙᒧᐎᓇ: 18ᓂᑦ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᑐᔅᑫᓚᑲᓃᔅᑴᒪᒃ ᓂ ᑳ ᓯᑭᓇᒪᐙᐗᒃ ᓂᑦ ᐊᒑᑾ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ; ᑲᑕ ᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗᒃ ᒫᑲ: 19ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᐙᓐ ᒪᒫᑖᐌᓕᑕᒧᐎᓇ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑭᔑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᒪᔅᑲᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ ᐊᔅᑭᒃ ᑕᐸᔑᔥ; ᒥᑯ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᑭᔐᐋᐸᑌᒃ: 20ᐱᓯᒻ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑴᔅᑭᓈᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᑦ, ᑎᐱᔅᑭᐱᓯᒻ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᔑᓈᑯᓯᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᑯ ᐸᒧᔑ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᐅ ᑭᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑕᑯᓯᐎ ᑭᔑᑳᒻ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ: 21ᑲᑕ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑌᑆᑕᒪᑴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑲᓱᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᑲᓂᐎᐤ᙮

22ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᐯᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ; ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒫᒪᑖᐎ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ: 23ᐎᓚ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅ ᓂᑳᓂ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᑭ ᑮ ᐅᑎᓈᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᒪᒑᑎᓯᐎ ᒥᒋᒋᒃ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᒋᔅᑖᔅᑾᐗᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓂᐸᐋᐗᐤ: 24ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓀᐤ, ᐁ ᑮ ᐋᐸᐊᒪᐙᑦ ᓂᐱᐎ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᑮ ᒥᒋᒥᓂᑯᑦ᙮ 25ᑌᐱᑦ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐤ ᐎᓚ ᐅᒋ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒨᔕᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᓂᑖᔅᑕᒥᑯᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ; ᐌᓴ ᐃᑖᐤ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑭᒃ ᐃᑌᑫ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᑮ ᑐᑖᑲᐎᔮᓐ: 26ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓂᑌᐃ ᑮ ᓯᑭᓓᓯᒪᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂᑌᓚᓕ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒧᒪᑲᓐ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᓂ ᐎᔭᔅ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐊᓜᐱᒪᑲᓐ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᒃ: 27ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓇᑲᑖᐤ ᓂᑦ ᐊᒑᒃ ᒋᐸᐃ ᐊᔅᑭᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᑮ ᐸᓓᑭᓰᒻ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒃ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 28ᑭ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᓐ ᐱᒪᑎᓯᐎᓂ ᒣᔅᑲᓈᐗ: ᑭᑖᔅᑕᒥᒃ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᑐᑕᐎᓐ ᑭᒋ ᓴᑲᔅᑭᓀᔮᓐ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᐎᓐ᙮

29ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁᑯᔑ ᐸᑭᑎᓂᒃ ᐯᔭᑕᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐃᑕᑾᒃ ᐊᓇ ᑌᐱᑦ ᐅᒋ, ᐋᔕᔾ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᓂᐱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓇᐃᑲᐙᑲᓂᐎᑦ, ᐅ ᒋᐸᐃᔨᑲᒥᒃ ᒫᑲ ᐅᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᑳ ᐃᑖᔭᒃ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ᙮ 30ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐎᓕᓕᐎᑦ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᑮ ᑭᒋᐃᑎᑯᑦ, ᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᔭᐎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐗᔑᒥᔕ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐸᓯᑯᐋᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᙭ᑕ ᑭᒋ ᑌᑕᐱᓕᒋ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ; 31ᐎᓚ ᓂᔮᑲᓇ ᐁ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ ᐅᒪ, ᑮ ᐊᓕᒧᑕᒻ ᑭᒋ ᐙᓂᔥᑳᓕᒋ ᙭ᑕ ᒋᐸᐃᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᓇᑲᑌᒥᒥᒋ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᒋᐸᐃ ᐊᔅᑭᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐎᔮᓯᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒃ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 32ᐅᐅ ᒋᓴᓴ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓇ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓀᐤ, ᐁᐗᒀᓂᒪ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔮᒃ ᓂ ᑎᐸᑐᑌᓈᓐ᙮ 33ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐁ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑯᑦ ᑭᒋ ᒥᓕᑯᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ, ᑮ ᓯᑭᓇᒻ ᐅᒪ, ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᓂᔥᑕ ᑳ ᐯᑕᒣᒃ᙮ 34ᐌᓴ ᐊᓇ ᑌᐱᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐅᐱᔅᑲᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᒫᑲ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐃᑗᐤ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᓂ ᑭᒋᐅᑭᒫᒪ, ᑭᓚ ᐊᐱ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑭᒃ, 35ᐹᑎᒪ ᑑᑕᐗᑾᐌ ᑭᒋ ᐅᑕᑯᔅᑳᒋᑲᓂᔭᓐ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᔅᑭᒃ᙮

36ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑫᒋᓈᔥ ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᑑᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑫᔮᐸᒡ ᒋᓴᓴ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐌᒃ, ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᙭ᑎᐎᑦ᙮

37ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ ᑮ ᒥᑯᔥᑲᑌᓕᑕᒸᒃ ᐅᑌᐃᐙᒃ, ᑮ ᐃᑌᐙᒃ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐸᔅᑎᓚ, ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑖᓂ ᑫ ᑐᑕᒫᒃ?

38ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒪᒃ, ᐁᑯᔑ ᑭ ᑳ ᓯᑲᐊᑖᑲᐎᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐌᐯᓕᒋᑳᑌᑭ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓂᐗᐗ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓈᐗᐤ ᒫᑲ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 39ᐌᓴ ᑭᓚᐙᐤ ᑭ ᒥᓕᑲᐎᓈᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐗᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐙᓚᐤ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᐱᓕᔥ ᑕᑐ ᐊᓂᑭ ᑫ ᓇᑐᒥᑯᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐗ᙮

40ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ ᑮ ᑎᐸᒋᒧᔅᑕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᔑᑭᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᒃ ᐅᑯ ᐅᒋ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐋᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᑳ ᑲᑫᐹᑎᓯᒋᒃ᙮ 41ᐁᑯ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᔑᒋᐋᒋᒃ ᓯᑭᓓᓯᐎᓂᒃ ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᐗᒃ; ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓚᑭᐳᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐅᑕᔭᒥᐋᐙᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔅᑡᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐊᒑᑯᔕ᙮ 42ᑮ ᐋᔨᒋ ᑲᓇᐌᓕᑕᒬᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐸᔅᑕᓚ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑴᓈᒋᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ᙮

ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐎᒋᐃᑐᒋᒃ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ

43ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ; ᒥᒉᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᒫᒪᑖᐎ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᐊᓂᑭ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ᙮ 44ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᑭᒃ ᒫᒪᐤ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᔮᓂᐙᐗ ᒥᓯᐌ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑮ ᐋᐸᒋᑖᐗᒃ; 45ᑮ ᐊᑖᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓂᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᔮᓂᐙᐗ, ᑮ ᒫᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᐱᑯ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓀᓯᓕᒋ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 46ᑕᑣᐤ ᑳᔑᑳᑭ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐁ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒋᒃ ᐱᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑴᓈᒋᒃ ᐋᓚᑯᓇᐗ ᐊᑭᓀ ᐙᔅᑲᔨᑲᓂᒃ, ᑮ ᒥᒋᐗᒃ ᐅ ᒥᒋᒥᒥᐙᐗ ᐁ ᒥᓜᓕᒧᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᔮᒣᓕᑕᑭᒃ ᐅᑌᐃᐙᒃ, 47ᐁ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎ ᐙᑯᒥᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ᙮ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑕᑣᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑮ ᑕᑯᐁᐤ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ ᐊᓂᐃ ᑫ ᐱᒪᒋᐋᑲᓂᐎᓕᒋ᙮