Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 2:22

22ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᐯᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ; ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒫᒪᑖᐎ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ: