Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 20:32

32ᐊᓄᒡ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᐸᑭᑌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᑲᔥᑭᑖᒪᑲᒃ ᑭᒋ ᓂᑕᐎᑭᐃᑯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓕᑯᔦᒃ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓐ ᐃᑕ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐤ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑳ ᐸᓓᑭᐊᑲᓂᐎᒋᒃ᙮