Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 20:9

9ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᒃ ᑮ ᐊᐱᐤ ᐯᔭᒃ ᐆᔥᑭᓂᑭᐤ ᔫᑎᑲᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᑮ ᑲᐎᑯᔑᑦ: ᐹᓪ ᒫᑲ ᑭᓉᔥ ᐁ ᑮ ᐊᔭᒥᑦ, ᑮ ᐊᑎ ᑭᐸᒋᐸᓕᐤ ᐁ ᓂᐹᑦ, ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑡᐤ ᐁ ᐋᓂᔅᑲᐙᓕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᓐ, ᑮ ᓂᐱᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐅᐱᓈᑲᓂᐎᑦ᙮