Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 21

ᐹᓪ ᐃᑐᑌᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᑭᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐃᓕᓕᒫᔑᔮᒃ, ᒀᔭᔉ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑖᔑᓈᓐ ᐊᓐᑕ ᑯᐅᔅ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒃ ᐊᓐᑕ ᕈᑦᔅ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐊᓐᑕ ᐹᑖᕋ: 2ᐁ ᒥᔅᑲᒫᒃ ᒫᑲ ᓈᐱᒀᓐ ᐁ ᐎ ᐃᑖᔅᑕᒃ ᐊᓐᑕ ᐱᓂᓯᔭ ᐃᔑ, ᓂ ᑮ ᐳᓯᓈᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᑭᔑᒋᒣᔮᒃ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᒃ ᓴᐃᑉᕋᔅ, ᓇᒪᑎᓂᔉ ᐃᑌᑫ ᓂ ᑮ ᓇᑲᑕᐁᓈᓐ, ᐊᓐᑕ ᓯᕆᔭ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑖᔑᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᑖᐃᕐ ᓂ ᑮ ᑲᐹᓈᓐ: ᐌᓴ ᐁᑯᑕ ᑫ ᑲᐸᑌᓈᓱᓈᓂᐗᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 4ᐁ ᒥᔅᑲᐗᑭᒋᒃ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐊᓐᑕ ᓂ ᑮ ᑕᔑᑳᓈᓐ ᓂᔂᔅ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ; ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐹᓚ ᐊᒑᑯᒃ ᐅᒋ ᐁᑳ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ᙮ 5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᑖᔮᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᓂ ᑮ ᑭᑐᑖᓈᓐ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔮᒃ ᐃᑕ ᐙ ᐃᑐᑌᔮᒃ; ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᔑᐎᓕᑯᓈᓇᒃ, ᐊᓯᒋ ᐎᐎᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗ, ᐹᑎᒪ ᐃᓕᑯᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᔮᒃ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋᒋᑾᓂᐱᔮᒃ ᒋᑭᐯᒃ, ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᓈᓐ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᑕᒥᔅᑳᑐᔮᒃ, ᓂ ᑮ ᐳᓯᓈᓐ, ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ᙮

7ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐳᓂᐃᑖᔑᔮᒃ ᑖᐃᕐ ᐅᒋ, ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᐊᓐᑕ ᑖᓕᒣᐊᔅ, ᓂ ᑮ ᐊᑕᒥᔅᑲᐙᓈᓇᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᑯ ᑭᔑᑳᐤ ᓂ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᓈᓇᒃ᙮ 8ᐎᐋᐸᒃ ᒫᑲ ᓂᓚᓈᓐ ᐹᓪ ᑳ ᐅᐎᒉᐙᑲᓂᔮᒃ ᓂ ᑮ ᑭᑐᑖᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕇᔭ; ᓂ ᑮ ᐱᑐᑫᐙᓈᓐ ᒫᑲ ᐎᑭᒃ ᐱᓕᑉ ᑳ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓕᓕᐎᑦ, ᐁᐗᑯ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁ ᓂᔂᔅ ᐃᑕᓯᒋᒃ; ᓂ ᑮ ᐎᑭᒫᓈᓐ ᒫᑲ᙮ 9ᐁᐗᑯ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᓀᐎᓕᐗ ᐅᑖᓂᓴ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᓕᒋ᙮ 10ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐃᑖᔮᒃ ᒥᒉᑐ ᑭᔑᑳᐗ, ᒎᑎᐊᐃᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐯᔭᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᑳᐸᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ᙮ 11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓈᔑᔭᒥᑦ, ᑮ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᐹᓪ ᐅ ᐸᑾᑌᐅᓂᓕᐤ, ᐁ ᑮ ᒫᒫᑯᐱᑕᒃ ᒫᑲ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑕ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑴᑗᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒎᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑫ ᐃᔑ ᒫᒪᒋᑯᐱᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᓕᒋ ᐅᒣᓕᐤ ᐸᑾᑌᐅᓂᓕᐤ, ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᒋᒋᓖᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚ᙮

12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐱᐁᑕᒫᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓂᓚᓈᓐ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᓂ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒫᓈᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 13ᐁᑯ ᐹᓪ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑫᒀᓐ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓈᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᒫᑐᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᑯᐸᓕᑖᔦᒃ ᓂᑌᐃ? ᐌᓴ ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑯᓯᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᑭᒋ ᒫᒪᒋᑯᐱᑎᑲᐎᔮᓐ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᓂᐱᔮᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ᙮

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐙ ᔑᑭᒫᑲᓂᐎᑦ, ᓂ ᑮ ᐳᓂᓈᓐ, ᐁ ᐃᑗᔮᒃ, ᐁᑯᔑ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑲᑕ ᐃᑭᓂᓕᐤ᙮

15ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑭᔑᑳᐗ ᓂ ᑮ ᓂᓵᐎᓈᓐ, ᐁᑯ ᑳ ᐃᑐᑌᔮᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 16ᓂ ᑮ ᐎᒉᐎᑯᓈᓇᒃ ᐊᓯᒋ ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓯᓴᕆᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐎᒉᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᓀᓴᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᓵᐃᑉᕋᔅ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᑭᔐ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐎᓕᒋ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐎᑐᑫᒪᑭᑦ᙮

ᐹᓪ ᒫᐗᑎᑌᐤ ᒉᒻᓴ

17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᔮᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ ᓂ ᑮ ᐱᑐᑲᐃᑯᓈᓇᒃ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ᙮ 18ᐎᐋᐸᒃ ᒫᑲ ᐹᓪ ᓂ ᑮ ᐎᒋᐱᑐᑫᒥᑯᓈᓐ ᐁ ᓇᑕᑭᑦ ᒉᒻᔅ; ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐅᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ᙮ 19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᑕᒥᔅᑲᐙᑦ, ᒥᑐᓂ ᑮ ᐙᐎᑕᒪᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒣᑴᔭᔥ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᐅ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑭ ᐙᐸᑌᓐ, ᓂᒋᔖᓂᓈᓐ, ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒉᑡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑖᓇᐤ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒎᐗᒃ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ; ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᒪᔥᑲᐌᓕᑕᒶᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ: 21ᑮ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᓚ ᐅᒋ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᒎᐗᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᒣᑴᔭᔥ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᑭᒋ ᐌᐱᓈᒋᒃ ᒣᓯᓴ, ᐁ ᐃᑗᔭᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᒋᒃ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓇᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᐋᔨᑎᐎᓇ᙮ 22ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐅᒪ? ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᔮᓕᑌᓪ ᑲᑕ ᐯᒋ ᒫᒪᐎᐃᑐᑌᐗᒃ: ᐌᓴ ᑲᑕ ᐯᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᓇᓐ᙮ 23ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑐᑕ ᐅᒪ ᐁ ᐃᑎᑖᒃ: ᓂᑦ ᐋᔭᐙᓈᓇᒃ ᓀᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᒧᒋᒃ; 24ᐅᑯ ᐅᑎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᐹᔦᑭᐃᑎᓱᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᑎᐸᐊᒫᑫᒥᒃ, ᑭᒋ ᑳᔥᑭᐹᑕᑭᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᐙᐗ: ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑳᐎᔭᓐ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑖᐸᑕᑭ; ᒫᑲ ᑭᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᒀᔭᔉ ᐁ ᐱᒧᑌᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒪᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮ 25ᐊᓂᑭ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ, ᓂ ᑮ ᒥᓯᓇᐁᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐎᑌᓈᓐ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑭᒋ ᓈᑲᒋᑖᒋᒃ, ᐱᑯ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐋᐸᒋᑖᒋᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᒥᓕᒋ ᒪᓂᑐᑳᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᐱᑭᑐᓀᓈᑲᓂᒥᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐱᔑᒀᑎᓯᒋᒃ᙮

26ᐁᑯ ᐹᓪ ᐌᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐎᒋᐹᔦᑭᐃᑎᓱᒫᑦ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᐎᑕᒃ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᑭ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᐎ ᑭᔑᑳᐗ, ᐹᑎᒫ ᐃᓕᑯᒃ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᑫ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮

ᐹᓪ ᒫᑯᓈᑲᓂᐎᐤ ᐲᒋ ᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

27ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᓱ ᑭᔑᑳᐗ ᑫᑳᑦ ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ, ᐊᓂᑭ ᒎᐗᒃ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐅᒌᒌᒃ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᔑᑭᒣᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᑎᓀᐗᒃ, 28ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᐎᒋᐃᐌᒃ; ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᒫᓕᒋ ᐅᐅ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑕ: ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᒃᕆᑲ ᐅᑕ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᒉᓕᑖᑯᑕᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐸᓓᑭᑲᒥᑯᓕᐤ᙮ 29(ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᑮ ᐙᐸᒣᐸᓇᒃ ᐁ ᐎᒉᐙᓕᒋ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐊᓂᐃ ᑕᕋᐱᒪᔅ ᐁᐱᓴᔅ ᐃᓕᓕᐗ, ᐊᓂᐃ ᐹᓪ ᑮ ᐱᑐᑲᐁᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ᙮)

30ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓐ ᑮ ᒥᑯᔥᑳᒋᐸᓕᐤ, ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒫᒪᐎᐃᔅᐸᑖᐗᒃ: ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᐹᓚ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑭᒥᑯᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐃᑌᐗᒃ: ᑮᔖᒡ ᒫᑲ ᐃᔥᒀᑌᒪ ᑮ ᑭᐸᐃᑳᑌᐗ᙮ 31ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᓇᑕᐎ ᓂᐸᐋᒋᒃ, ᐃᑖᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᒥᓯᐌ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᒀᓗᑐᑖᑐᓈᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 32ᐊᓇ ᑭᔖᒡ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓈᑦ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑮ ᓈᒋᐸᐁᐤ ᒫᑲ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗ, ᑮ ᐳᓂ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ ᐹᓚ᙮ 33ᐁᑯ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᓂᔓ ᐱᐙᐱᔅᑴᔮᐱᔭ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒪᒋᒀᐱᓱᓕᒋ; ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 34ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ ᑮ ᐃᔑ ᑌᐺᐗᒃ, ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐱᑐᔥ ᑫᒀᓐ, ᒣᑴᔭᔥ ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᑫᒋᓈᔦᓕᑕᒃ ᐌᒋ ᑮᔥᑴᔦᓕᑖᑯᓯᓈᓂᐗᓂᓕᒃ, ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᓵᑲᒋᐌᑦ, ᑮ ᐃᑭᓄᑯᐸᓐ, ᐁ ᑮ ᐱᒥᐎᓕᑯᑦ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᐋᑯᓚᐌᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 36ᐌᓴ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᐗᒃ, ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑭᑐᑖᔾ᙮

ᐹᓪ ᓈᑕᒫᓱ

37ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐹᓪ ᑳ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᑦ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑭ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᑎᓐ ᓈ?

ᐁᐗᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᒃᕇᒃ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᓈ ᑭ ᑮ ᐋᔭᒥᓐ? 38ᓇᒪ ᓈ ᑭᓚ ᐊᓇ ᐃᒋᑉᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᐊᓇ ᓕᒧᔑ ᐅᐅ ᑭᔑᑳᐗ ᑳ ᑮ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑦ ᓀᐗᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑮ ᓂᐹᔨᐌᔅᑭᓕᒋ?

39ᒫᑲ ᐹᓪ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂᓚ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᐎᓐ ᐁ ᒎᐎᔮᓐ ᑖᕐᓴᓯᒃ ᐁ ᐅᒋᔮᓐ, ᐃᑖᐎᓐ ᓯᓕᓯᔭᐃᒃ, ᐁ ᐃᑖᐎᓂᐎᓕᓕᐎᔮᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐃᑖᐎᓐ ᐅᒋ: ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓐ ᒫᑲ, ᐃᓕᓈᐎᓐ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐊᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᔅᑯᒥᑯᑦ, ᐹᓪ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᓵᑲᒋᐌᓈᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᔅᑎᒋᒉᓄᔅᑕᐌᐤ ᐃᓕᓕᐗ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᑫᐱᑐᐌᓕᒋ, ᐦᐃᐹᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ᙮