Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 21:13

13ᐁᑯ ᐹᓪ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑫᒀᓐ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓈᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᒫᑐᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᑯᐸᓕᑖᔦᒃ ᓂᑌᐃ? ᐌᓴ ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑯᓯᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᑭᒋ ᒫᒪᒋᑯᐱᑎᑲᐎᔮᓐ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᓂᐱᔮᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ᙮