Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 21:26

26ᐁᑯ ᐹᓪ ᐌᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐎᒋᐹᔦᑭᐃᑎᓱᒫᑦ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᐎᑕᒃ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᑭ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᐎ ᑭᔑᑳᐗ, ᐹᑎᒫ ᐃᓕᑯᒃ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᑫ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮