Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 21:28

28ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᐎᒋᐃᐌᒃ; ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᒫᓕᒋ ᐅᐅ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑕ: ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᒃᕆᑲ ᐅᑕ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᒉᓕᑖᑯᑕᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐸᓓᑭᑲᒥᑯᓕᐤ᙮