Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 21:5

5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᑖᔮᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᓂ ᑮ ᑭᑐᑖᓈᓐ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔮᒃ ᐃᑕ ᐙ ᐃᑐᑌᔮᒃ; ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᔑᐎᓕᑯᓈᓇᒃ, ᐊᓯᒋ ᐎᐎᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗ, ᐹᑎᒪ ᐃᓕᑯᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᔮᒃ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋᒋᑾᓂᐱᔮᒃ ᒋᑭᐯᒃ, ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᓈᓐ᙮