Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 22

1ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒫᑐᒃ, ᓇᑐᑕᒧᒃ, ᓂᑦ ᐋᔭᒥᔅᑕᒫᓱᐎᓐ, ᐊᓄᒡ ᑫ ᐋᔭᒥᐃᑕᑾᒃ᙮ 2(ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐃᑯᒋᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᑭᐱᑐᐌᐗᒃ: ᐃᑗᐤ ᒫᑲ,)

3ᓂᓚ ᑖᐺ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᐎᓐ ᐁ ᒎᐎᔮᓐ, ᑳ ᓂᑖᐎᑭᔮᓐ ᑖᕐᓴᓯᒃ, ᐃᑖᐎᓐ ᓯᓕᓯᔭᐃᒃ, ᒫᑲ ᐅᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐁ ᑮ ᐅᐱᑭᐃᑳᐎᔮᓐ, ᐅᓯᑎᒃ ᑲᒣᓕᔭᓪ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔮᓐ ᒬᒋ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᐗᐤ ᐅᑖᐎᒫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒪᔥᑲᐌᓕᒪᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑎᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮ 4ᐅᒪ ᐃᔑᑣᐎᓐ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᑖᓐ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔅᑯ, ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᑭᑎᓇᑭᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᓈᐯᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗᒃ᙮ 5ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᓂᑦ ᐃᑖᒋᒥᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ: ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒥᓕᑾᒃ ᒪᓯᓇᐊᒫᑐᐎᓇ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐊᒫᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᔅ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ, ᑭᒋ ᐯᔑᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑯᑕ ᑳ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐃᔑ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮

ᐹᓪ ᐎᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᑦ

(ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ 9:1–19; 26:12–18)

6ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᑳ ᐱᒥᐱᒋᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐯᔣᐸᑕᒫᓐ ᑕᒫᔅᑲᔅ ᓈᓐᑕᐤ ᐁ ᐋᐱᑕᑭᔑᑳᒃ, ᓴᔅᒋᑯᒡ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑮ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐙᔅᑌᐤ ᐁ ᐙᔅᑳᔅᑳᑯᔮᓐ᙮ 7ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐸᑭᔑᓂᓐ, ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᓀᔥᑕ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐁ ᐃᑎᑯᔮᓐ, ᓵᓪ, ᓵᓪ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᔭᓐ? 8ᓂ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐙᓐ, ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ? ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ ᒫᑲ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᔮᓐ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᐃᔭᓐ᙮ 9ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᒋᒃ ᑖᐺ ᑮ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ; ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᒥᒋ᙮ 10ᓂ ᑮ ᐃᑣᓐ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ? ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑫ ᐎᑕᒫᑲᐎᔭᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑌᓕᒥᑲᐎᔭᓐ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᓐ᙮ 11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᔮᓐ ᐁᔅᐱᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᐁ ᐱᒥᓴᑭᓂᔅᑫᓂᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᒋᒃ, ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᓐ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ᙮

12ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐋᓇᓈᐊᔅ, ᐁ ᒪᓂᑐᐋᑎᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑌᔅᑌᓕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᒥᓗ ᐃᑖᒋᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᒎᐗ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑕᔑᑫᓖᒋ, 13ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᐹᐎᑦ, ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᓂᒋᔖᓐ ᓵᓪ, ᐙᐱ ᐁᑯ᙮ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐹᔨᑲᓂᒃ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓂ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒪᐤ᙮ 14ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐙᐗ ᑯᑖᐎᓈᐗᒃ ᑭ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒥᒃ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᑦ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐙᐸᒪᑦ ᐊᓇ ᐅᒀᔭᔅᑭᑎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐯᑕᒶᑦ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᑐᓂᒃ᙮ 15ᐌᓴ ᐁ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓕᓕᒥᔉ ᑭ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒪᐙᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒪᓐ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒪᓐ᙮ 16ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑆᔅᑕᐎᔭᓐ? ᐸᓯᑯ, ᑭ ᑳ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᓐ ᒫᑲ, ᑭᒋ ᐌᐹᐸᐗᑖᔭᓐ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓇ, ᐁ ᓇᓈᑐᑕᒶᑦ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮

ᐹᓪ ᓐᑐᒫᑲᓂᐎᐤ ᒋ ᑲᑫᔅᑭᒫᑦ ᒉᓐᑖᐃᓚ

17ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒥᓇ ᑳ ᑕᑯᔑᓈᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᐊᐳᒋᑲ ᒣᒀᒡ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᔮᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓂ ᑮ ᐃᔑᓂᐙᓐ; 18ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑᑦ, ᑭᓕᐱ, ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ ᐗᓚᐎ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᑭ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᔭᓐ᙮ 19ᓂ ᑭᑮ ᐃᑣᓐ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᑭᐸᐗᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐅᑖᒪᐗᑭᒡ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᔅᑭᒃ: 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒥᑯᒻ ᑮ ᒫᕐᑕᕆᒻ ᔅᑎᐱᓐ ᑳ ᑮ ᓯᑭᓂᑳᑌᓕᒃ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᐯᔓᒡ ᓂ ᑮ ᓂᐹᐎᓐ, ᐁ ᓇᐁᓕᑕᒫᓐ ᒫᑲ ᑳ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒸᓐ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᐙᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 21ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ ᒫᑲ, ᑭᑐᑌ: ᐌᓴ ᐙᓚᐤ ᑭ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐅᑎᓐ ᑭᒋ ᓈᑕᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ᙮

22ᐁᑯ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᓇᑐᑕᐙᒋ, ᐁᑯ ᑎᐁᐺᒋᒃ ᐁ ᑭᔗᐌᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑗᒋᒃ, ᑭᑐᑕᐃᒃ ᐁᑯᑐᐎ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑌᐸᑫᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ 23ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑳ ᑌᐺᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑫᒋᑯᐌᐸᐊᑭᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔥᐹᑫᐌᐸᐊᑭᒃ ᒪᒋᑾᓛᔕ, 24ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑲᐃᒥᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᐃᒥᒋ ᐁ ᐸᐸᓴᔅᑌᐅᒥᒋ; ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐌᒋ ᐁᔅᐱᒋ ᑌᑆᑎᑯᓕᒋ᙮ 25ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑳ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑦ ᐸᔅᑴᑭᓈᐱᔭ ᐅᒋ, ᐹᓪ ᑮ ᐃᑌᐤ ᓇᑐᐸᐎᑭᒫᐗ ᐯᔓᒡ ᐁ ᓂᐹᐎᓕᒋ, ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᑭᒋ ᐸᐸᓴᔅᑌᐗᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᕈᒥᓕᓕᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᒋᒫᑲᓂᐎᑦ?

26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓇ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᔮᒀᒥᓯ ᑫ ᑐᑕᒪᓐ: ᐌᓴ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᐤ᙮

27ᐁᑯ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐎᑕᒫᐎᓐ, ᑭ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᓐ ᓈ?

ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᐁ᙮

28ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ, ᒥᔅᑕᐃ ᓂ ᑮ ᑎᐸᐁᓐ ᐌᒋ ᐋᔮᔮᓐ ᐅᒪ ᑎᐯᓕᒧᐎᓐ᙮

ᐹᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᒫᑲ ᓂᓚ ᓂ ᑮ ᑎᐯᓕᒧᐎ ᓂᑖᐎᑭᓐ᙮

29ᐁᑯ ᑭᔖᒡ ᑳ ᓇᑲᑖᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑫ ᑮ ᑲᑴᒋᒪᐙᔅᐸᓐ: ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐤ, ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑦ᙮

ᐹᓪ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐗ

30ᐎᐋᐸᒃ, ᑭᒋ ᑫᒋᓈᔦᓕᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒥᑯᓕᑭ ᒎᐗ, ᑮ ᐋᐸᐌᐤ ᐅ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᐎᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᒫᑲ ᐹᓚ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᓓᐤ ᐁ ᑖᔅᑕᒪᐱᓕᒋ᙮