Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 22:30

ᐹᓪ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐗ

30ᐎᐋᐸᒃ, ᑭᒋ ᑫᒋᓈᔦᓕᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒥᑯᓕᑭ ᒎᐗ, ᑮ ᐋᐸᐌᐤ ᐅ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᐎᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᒫᑲ ᐹᓚ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᓓᐤ ᐁ ᑖᔅᑕᒪᐱᓕᒋ᙮