Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 22:5

5ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᓂᑦ ᐃᑖᒋᒥᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ: ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒥᓕᑾᒃ ᒪᓯᓇᐊᒫᑐᐎᓇ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐊᒫᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᔅ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ, ᑭᒋ ᐯᔑᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑯᑕ ᑳ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐃᔑ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮