Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 23

1ᐹᓪ ᒫᑲ, ᐁ ᐊᔑᑳᐸᒫᑦ ᑳ ᒪᐗᒋᐃᑐᓕᑭ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓂ ᑮ ᐱᒫᑎᓰᔅᑕᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᑐᓂ ᒥᓗ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮ 2ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᐋᓈᔅ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒋᑳᐸᐐᔅᑖᑯᓕᑭ ᑭᒋ ᐅᑖᒥᑐᓀᐙᓕᒋ᙮ 3ᐁᑯ ᐹᓪ ᐁᑖᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᑳ ᐸᑲᒪᐅᒃ, ᑭᓚ ᑳ ᐙᐱᔅᑲᐃᑳᑌᒃ ᒣᓂᑲᓐ: ᐌᓴ ᑭᑦ ᐊᐱᓐ ᓈ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᔭᓐ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐃᑕᔓᐙᓐ ᑭᒋ ᐅᑖᒪᐅᑲᐎᔮᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ?

4ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑳ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑭ ᒫᓓᓕᒥᒫᐗ ᓈ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᓕᓕᒪ?

5ᐁᑯ ᐹᓪ ᐁᑗᑦ, ᓇᒪ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᑖᔾ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐎᓚ ᐁ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒪᒋ ᐃᑖᐤ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᒪ᙮

6ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐹᓪ ᐯᓯᔅᑫᓕᑕᒃ ᐋᑎᑦ ᐁ ᓵᑦᔪᓯᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᐁ ᐹᕋᓯᐎᓕᒋ, ᑮ ᑌᐺᐤ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᐗᒋᐃᑐᓕᒋ, ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓂᓚ ᓂ ᐹᕋᓯᐎᓐ, ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒥᑦ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯ: ᐅᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐗᓂᔥᑲᐎᓂᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ ᐅᒋ ᓂ ᑎᐹᔅᑯᓂᑳᐎᓐ᙮

7ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᒫᒋ ᒀᓗᑐᑖᑐᐗᒃ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑦᔪᓯᔭᒃ: ᑳ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓀᓈᐎᐸᓕᐗᒃ᙮ 8ᐌᓴ ᓵᑦᔪᓯᔭᒃ ᐃᑗᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐗᓂᔥᑳᐎᓐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐁᓐᒐᓪ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᒃ: ᒫᑲ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑖᐺᑕᒶᒃ᙮ 9ᐁᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒋ ᑌᑆᓂᐗᓐ: ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᐹᕋᓯᔭ ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑴᐸᔅᑭᓛᑫᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ ᓂ ᒥᔅᑲᒸᓈᓐ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᓐᒐᓚ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᑯᑴ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᓄᑎᓈᑕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

10ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᐋᒋ ᒀᓗᑕᑖᑐᓈᓂᐗᒃ, ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐃᑭᒪᐤ ᐁ ᓇᓂᒌᑦ ᐹᓚ ᑭᒋ ᐱᓯᐱᑎᑯᓕᑭ, ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒪᔅᑲᒫᓕᒋ, ᑭᒋ ᐯᔑᐙᓕᒋ ᒫᑲ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ᙮

11ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᒥᓜᓕᑕ, ᐹᓪ: ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒥᔭᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑖᒋᒧᔭᓐ ᕈᒥᒃ᙮

ᑮᒧᒡ ᐎ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᐹᓚ

12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒃ, ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᒎᐗᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᓇᔅᑯᒥᑐᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑯᐱᑎᓱᐗᒃ ᑭᒋ ᒪᒐᑭᒥᐌᐎᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᒋᒃ ᐹᑎᒫ ᑮ ᓂᐸᐋᑣᐌ ᐹᓚ᙮ 13ᐊᐙᓯᑌ ᒫᑲ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᓯᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᒋᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᑭᒧᒋᔑᑭᒥᑐᐎᓂᓕᐤ᙮ 14ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᒫᑯᐱᑎᓱᓈᓐ ᑭᒋ ᒪᒐᑭᒥᐌᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᒥᒋᔮᒃ ᐹᑎᒫ ᑮ ᓂᐸᐊᑭᑌ ᐹᓪ᙮ 15ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᒃ ᐎᑕᒫᒃ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᑭᒋ ᐯᑣᑎᑖᒃ ᐙᐸᑫ, ᒫᓇ ᐱᑯ ᐊᐙᓯᑌ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐎ ᑲᑴᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᒃ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ: ᓂᓚᓈᓐ ᒫᑲ, ᐎᔅᑳᑦ ᑭᔑᐙᒃ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑌ, ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑳᐎᓯᓈᓐ ᑭᒋ ᓂᐸᐊᑭᑦ᙮

16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᓪ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ ᐱᐁᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐊᔅᑲᒪᐅᑯᑦ, ᑮ ᓇᑕᐎ ᐱᑐᑫᐤ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐹᓚ᙮ 17ᐁᑯ ᐹᓪ ᓀᑐᒫᑦ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐯᑡᐤ ᐊᐗ ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ ᐊᓇ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ: ᐌᓴ ᐙᔦᔥ ᐋᔭᐤ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᑦ᙮ 18ᐁᑯ ᐌᑎᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑐᐌᐤ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᑭᐸᐙᑲᓐ ᐹᓪ ᓂ ᑮ ᓇᑐᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒥᒃ ᐊᐗ ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ ᑭᒋ ᐯᑣᑖᓐ, ᑳ ᐋᔮᑦ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᐎᑕᒫᔉ᙮

19ᐁᑯ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᓯᐊᑭᒋᒉᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᐱᒣ ᑭᒧᒡ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐋᔮᔭᓐ ᑭᒋ ᐎᑕᒫᐎᔭᓐ?

20ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒎᐗᒃ ᑮ ᓇᔅᑯᒥᑐᐗᒃ ᑭᒋ ᐸᑯᓭᓕᒥᔅᑭᒃ ᑭᒋ ᐯᔑᐗᑦ ᐹᓪ ᐙᐸᑫ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ, ᒫᓇ ᐱᑯ ᐊᐙᓯᑌ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᒋ ᑲᑴᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᒋᒃ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᓕᐗ᙮ 21ᒫᑲ ᐁᑳᐎᓚ ᑖᐺᑖᒃ: ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒫᑯᐱᑎᓱᐗᒃ ᐁ ᑭᒋᐃᑗᒋᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᒋᒃ ᐹᑎᒫ ᑮ ᓂᐸᐋᑡᐌ: ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐋᔦᔅᑲᐎᓯᐗᒃ ᐁ ᐊᔅᐯᓕᑐᑖᔅᑭᒃ ᑭᒋ ᐊᔓᑕᒪᐌᒃ᙮

22ᐁᑯ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐯᑭᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᔥᑭᓂᑭᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ, ᔮᑾ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐎᑕᒪᐤ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒪᐎᔭᓈ᙮

ᐹᓪ ᐃᔑᑎᔕᐗᑲᓂᐎᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑭᒪᐤ ᐱᓕᒃᓴ

23ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᒫᑲ ᓂᔓ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐋᔦᔅᑲᐎᐃᑯᒃ ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕆᔭ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑕᑎᒥᓕᓕᐗᒃ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑕᑭᒋᑲᓂᓕᓕᐗᒃ ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᐃᔅᐱ ᐃᔅᐸᓕᑫ ᓂᔅᑐ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑫ ᑎᐱᔅᑳᒃ; 24ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓇᒪᐎᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᑭᒋ ᑌᑕᓛᒋᒃ ᐹᓪ, ᒀᔭᔉ ᑭᒋ ᐯᑐᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐱᓕᒃᓴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 25ᐅᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐃᑫᐤ: 26ᒃᓚᑎᔭᔅ ᓕᓯᔭᔅ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᓈᔅᐱᒡ ᑫᔅᑎᓯᓕᒋ ᐱᓕᒃᓴ ᐊᑕᒥᔅᑲᐌᐤ᙮ 27ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐅᑎᓂᑯ ᒎᐗ, ᑲᑕ ᑮ ᓂᐸᔨᑯᐸᓐ ᒫᑲ: ᐁᑯ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᐁ ᐎᒉᐗᑭᒃ ᒥᔮᒪᐎᐅᓇᑐᐸᓕᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᐎᑾᒋᐊᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᑮ ᐯᑕᒫᓐ ᐁ ᕈᒥᐎᓕᓕᐎᑦ᙮ 28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐙ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᐸᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᒋ ᒪᒥᔑᒫᒋᒃ, ᓂ ᑮ ᐯᔑᐗᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᐗᒋᐃᑐᓕᒋ: 29ᐊᓇ ᑳ ᐱᓯᔅᑫᓕᒪᒃ ᐁ ᒫᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓇ ᐅᒋ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᐙᒃ, ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᒫᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑲᓀᐎᑦ᙮ 30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑕᒫᑲᐎᔮᓐ ᒎᐗᐤ ᐁ ᐊᔅᑲᒪᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭᔖᒡ ᑭ ᑮ ᐃᑎᔕᐊᒫᑎᓐ, ᓂ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒥᔑᒫᒋᒃ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᐎᑕᑭᒃ ᐁ ᑖᔅᑕᒪᐱᔭᓐ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑫ ᒪᒋ ᐃᑖᒋᒃ᙮ ᐙᒋᔭ᙮

31ᐁᑯ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗᑳ, ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑖᑲᓂᐎᒋᒃ, ᐌᑎᓈᒋᒃ ᐹᓚ, ᓀᔥᑕ ᒣᒀᒡ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᐤ ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᐋᓐᑎᐯᑦᕆᔅ᙮ 32ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᒥᔅᑕᑎᒥᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐎᒉᐙᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑯᒃ ᑮ ᐃᔑ ᑭᐌᐗᒃ: 33ᐎᓚᐗᐤ, ᐃᔅᐱ ᑌᑯᔑᑭᒃ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕆᔭ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓛᒋᒃ ᒪᓯᓇᐊᒫᑐᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᐹᓚ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᔥᑳᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐎᐁᐗᒃ᙮ 34ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᑖᑦ ᒪᓯᓇᐊᒫᑐᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧ ᑫᑯ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᐌᒋᓕᒋ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᓯᓕᓯᔭᐃᒃ ᐅᒋ; 35ᑭ ᑳ ᐯᑖᑎᓐ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᐱ ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᔅᑭᒃ ᑕᑯᔑᑾᐌ᙮ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᒥᒥᒋ ᐦᐁᕋᑕ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᓕᒃ᙮