Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 23:9

9ᐁᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒋ ᑌᑆᓂᐗᓐ: ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᐹᕋᓯᔭ ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑴᐸᔅᑭᓛᑫᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ ᓂ ᒥᔅᑲᒸᓈᓐ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᓐᒐᓚ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᑯᑴ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᓄᑎᓈᑕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮