Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 24

ᐹᓪ ᒥᔑᒥᑯ ᒎᐗ

1ᑭᐃᔥᑾ ᓂᔮᓕᓗ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᓇ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐋᓇᓈᔭᔅ ᑮ ᐯᒋᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ ᐅᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᐗ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐅᑖᔭᒥᔅᑕᒫᑫᐗ ᑕᕐᑕᓚᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᑭ, ᑳ ᒫᒥᔑᒫᓕᒋ ᐹᓚ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᓇᑐᒫᑲᓂᐎᑦ, ᑕᕐᑕᓚᔅ ᑮ ᒫᒋ ᒫᒥᔑᒣᐤ:

ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁ ᐙᐸᒋᑳᑌᒃ ᑭᓚ ᐁ ᐅᒋ ᐋᔮᔮᒃ ᑭᒋ ᑳᔮᒣᐎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᓗᑐᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑯ ᑳ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᓚ ᑭ ᑲᓇᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ, 3ᒧᔕᒃ ᓂᑦ ᐅᑎᓀᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ, ᒥᔭᐗᒋ ᑭᔅᑎᓯᔭᓐ ᐱᓕᒃᔅ ᒥᑐᓂ ᓇᓈᔅᑯᒧᐗᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ᙮ 4ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑯᐃᑖᓐ, ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓐ ᒐᑲᐙᔑᔥ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑭᒋ ᓇᑐᑕᐎᔮᒃ ᑭ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 5ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᔑᑭᒥᐌᑦ ᒫᓓᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᒎᐗ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓄᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᓈᓴᕆᓇ: 6ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐹᐹᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋ ᒪᒉᓕᑖᑯᑖᑦ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ: ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᑭᑦ, ᓂ ᑳ ᑮ ᑎᐹᔅᑯᓈᑕᓈᓐ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᓂᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓈᓐ᙮ 7ᒫᑲ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᓕᓯᔭᔅ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᑫᒋᑳ ᓂᒋᒋᓈᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑎᓀᐤ, 8ᐁ ᐃᑕᔓᐙᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᑯᓕᒋ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᔅᑭᒃ: ᑭᓚ ᒫᑲ ᐁ ᑲᑴᒋᒪᒋᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᓐ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒫᒥᔑᒪᑭᑦ᙮ 9ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᔅᑯᒧᐗᒃ ᐊᓯᒋ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᐁᑯ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑭᓂᓕᑭ᙮

ᐹᓪ ᐎ ᓈᑕᒫᓱ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐱᓕᒃᓴ

10ᐁᑯ ᐹᓪ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ:

ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ ᐋᔕᔾ ᒥᒉᑦ ᐱᐳᓋ ᐁ ᑮ ᑎᐹᔅᑯᓇᒋᒃ ᐅᑯ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᒥᓜᓕᑌᓐ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᑕᒫᓱᔮᓐ: 11ᑭᒋ ᑮ ᓂᓯᑐᑕᒪᓐ, ᓂᔓᔖᐳ ᑭᔑᑳᐗ ᐃᓕᑯᒃ ᐱᑯ ᐊᔅᐱᓐ ᑳ ᐃᑐᑌᔮᐸᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᑫᔮᓐ᙮ 12ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑳᑾᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᐋᔑᑌᒪᒃ ᐊᐌᓇ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᓓᓕᑕᒥᐊᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᑖᐎᓂᒃ: 13ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᑖᐗᒃ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒥᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐊᓄᒡ ᑳ ᒪᒥᔑᒥᒋᒃ᙮ 14ᒫᑲ ᐅᒪ ᑭ ᐙᐎᑕᒫᑌᓐ, ᐊᓂᒪ ᐃᔑ ᐎᓚᐗᐤ ᓇᔅᐹᒡ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑕᑭᒃ, ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑ ᓇᐗᑮᔅᑕᐅᒪᒃ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐙᐗ ᓄᑖᐎᔭᒃ, ᐁ ᑖᐺᑕᒫᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᒃ: 15ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᑭᒃ, ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᒋᒃ᙮ 16ᐅᑕ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐅᒋ ᓈᑲᑕᐌᓕᒥᑎᓱᓐ ᒧᔕᒃ ᑭᒋ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔮᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓈᔦᑕᐎᑐᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

17ᑭᐃᔥᑾ ᒥᒉᑦ ᐱᐴᓋ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᐯᑐᐗᑭᒃ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᓂ ᐎᑕᔅᑭᒫᑲᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓇ᙮ 18ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᒎᐗᒃ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐅᒋᒋᒃ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑳᑾᒃ ᐁ ᑮ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᔮᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒪᑯᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓯᒋ ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑯᔅᑳᒋᐃᑫᔮᓐ᙮ 19ᐎᓚᐗᐤ ᐅᑕ ᐁ ᑣᔅᑕᒪᐱᔭᓐ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑖᐙᐸᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑮ ᐙᐎᑕᒧᐸᓇᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐙᔦᔥ ᐃᐋᔭᐙᑲᐌ ᑭᒋ ᒫᒥᔑᒥᒋᒃ᙮ 20ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑯᔑ ᐅᑯ ᐅᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑲᑕ ᐃᑗᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑳ ᒥᔅᑲᒧᐗᑴ ᑳ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᔮᓐ, ᒣᒀᒡ ᑳ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐗᑭᒃ ᒫᒪᐎᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᒃ, 21ᐯᔭᒃ ᐱᑯ ᐅᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᑌᐺᔮᓐ ᐁ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐗᑭᒃ, ᐁ ᑎᐹᑐᑕᒫᓐ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗᒃ ᑭᑦ ᐅᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᓇᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᓕᒃᔅ ᐱᐁᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐊᐙᓯᑌ ᒀᔭᔉ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ, ᑮ ᑭᐱᒋᐁᐤ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᓂᓯᔭᔅ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᑕᑯᔑᑫ, ᒥᑐᓂ ᓂ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒬᒋ ᐁ ᐃᑎᔭᓐ᙮ 23ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᒫᑲ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᒫᓕᒋ ᐹᓚ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᐸᐙᓕᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᒋᐃᒫᑦ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓂᓕᐗ ᑭᒋ ᐅᒌᔅᑕᒫᑯᓕᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᓕᒋ᙮

ᐹᓪ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐱᓕᒃᔅ ᓀᔥᑕ ᑦᕉᓯᓚ

24ᑭᐃᔥᑾ ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᑭᔑᑳᐗ, ᐃᔅᐱ ᐱᓕᒃᔅ ᐱᐁᒋ ᐎᒉᐙᑦ ᐎᐗ ᑦᕉᓯᓚ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ ᑳ ᒎᐎᔅᑴᐎᓕᒋ, ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐹᓚ, ᑭ ᓇᑐᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑎᐹᑐᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᔦᓕᒥᒥᒋ ᙭ᑕ᙮ 25ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒥᓕᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓇᐃᓕᑯᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ, ᐱᓕᒃᔅ ᑮ ᓇᓇᒥᐸᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᑭᑐᑌ ᐊᓄᒡ, ᐃᔅᐱ ᓇᐗᒡ ᓇᐃᐸᓕᐃᑯᔮᓀ, ᑭ ᑳ ᓇᑐᒥᑎᓐ᙮ 26ᑮ ᐸᑯᓭᓕᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐋᓇ ᑭᒋ ᒥᓕᑯᑦ ᐹᓚ, ᑭᒋ ᐋᐸᐙᑦ: ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓇᐗᒡ ᒥᒉᑡᐤ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒋᐋᔭᒥᒣᐤ᙮

27ᒫᑲ ᑭᐃᔥᑾ ᓂᔓ ᐱᐴᓋ ᐸᕐᔑᔭᔅ ᐯᔅᑕᔅ ᑮ ᐯᒋ ᒥᔅᑯᑎᔥᑲᐌᐤ ᐱᓕᒃᓴ: ᐱᓕᒃᔅ ᒫᑲ ᐁ ᐎ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᒎᐗ, ᑮ ᓇᑲᑌᐤ ᐹᓚ ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᓕᒋ᙮