Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 24:10

ᐹᓪ ᐎ ᓈᑕᒫᓱ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐱᓕᒃᓴ

10ᐁᑯ ᐹᓪ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ:

ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ ᐋᔕᔾ ᒥᒉᑦ ᐱᐳᓋ ᐁ ᑮ ᑎᐹᔅᑯᓇᒋᒃ ᐅᑯ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᒥᓜᓕᑌᓐ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᑕᒫᓱᔮᓐ: