Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 25:23

23ᐎᐋᐸᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ ᐋᒃᕆᐸ, ᓀᔥᑕ ᐸᕐᓇᐃᓯ, ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᑐᑫᑦ ᐯᑖᑫᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁᑕᔓᐌᑦ ᐯᔅᑕᔅ ᐹᓪ ᑮ ᐯᔑᐙᑲᓂᐎᐤ᙮