Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 25:24

24ᐯᔅᑕᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐋᒃᕆᐸ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᑐᒃ ᐅᑕ ᑳ ᐃᑖᔦᒃ ᐊᓯᒋ ᓂᓚᓈᓐ, ᑮ ᐙᐸᒫᐗᐤ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑕ, ᐁ ᑌᐺᒋᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮