Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 26:20

20ᒫᑲ ᓃᔥᑕᒻ ᓂ ᑮ ᐙᐸᑎᓛᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑎᒫᔅᑲᓯᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑴᔅᑭᔅᑕᐙᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑐᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᒪᑲᒃ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓐ᙮