Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 27:21

21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᓉᔥ ᑳ ᑮ ᓂᑲᓱᒋᒃ ᐹᓪ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒣᑴᔭᔥ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅᑭᒫᑐᒃ, ᑭ ᑳ ᑮ ᓇᑐᑕᐎᑖᐗᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᐁᑖᐗᐤ ᒃᕆᑦ, ᑳ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑕᒫᓱᔦᒃ ᐅᒪ ᐋᑯᐃᑯᓯᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐗᓂᑖᓱᐎᓐ᙮