Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 28

ᐊᓐᑕ ᒫᓪᑕᐃᒃ

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑲᐹᒋᒃ, ᐁᑯ ᑫᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓂᔅᑎᒃ ᒣᓕᑕ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 2ᒫᓐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᑭᔐᐙᑐᑖᑯᓈᓇᒃ: ᐌᓴ ᑮ ᑰᑕᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᓂ ᑮ ᐱᑐᑲᐃᑯᓈᓇᒃ, ᐌᓴ ᑮ ᑭᒥᐗᓐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᑳᔭᐤ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᓪ ᑳ ᑮ ᒧᔕᑭᓇᒃ ᐯᔭᑾᓰᓂᑲ ᒥᔅᑎᑯᔕ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᒪᒍᔅᑌᐊᒃ, ᐁᑯᑕ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐤ ᑭᓀᐱᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑾᒧ ᐅᒋᒋᒃ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒫᓐᑌᐗᒃ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᐱᒋᐳᓕᐌᐎ ᑭᓀᐱᑾ ᐁ ᐊᑾᒧᓕᒋ ᐅᒋᒋᓕᒃ, ᑮ ᐃᑎᑐᐗᒃ, ᑭᔅᑎᓈᒡ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᓂᐹᔨᐌᔅᑭᐤ, ᐊᓇ ᐋᑕ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐅᑦ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐋᔅᑯᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᓕᓈᑯ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ 5ᐃᔥᑯᑌᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓀᐤ ᑭᓀᐱᑾ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᒪᒋᐅ᙮ 6ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐗᒃ ᐃᔅᐱ ᑫ ᐹᑭᔑᓂᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓵᔅᒋᑯᒡ ᑭᒋ ᐸᑭᔑᓂᓕᒋ ᐁ ᓂᐱᓕᒋ: ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑭᓉᔥ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒫᒋᒃ, ᑳ ᐙᐸᒫᒋᒃ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑎᓕᒋ, ᑮ ᑫᔅᑫᓕᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᒪᓂᑐᐎᐤ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ᙮

7ᐁᑯᑕ ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᑾᓂᓕᐗ ᐅ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓇ ᐊᓇ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᒥᔅᑎᑯᒃ, ᐸᑉᓕᔭᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ; ᑳ ᑮ ᐱᑐᑳᐃᔭᒥᑦ, ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᑳ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᒥᔭᒥᑦ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 8ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐅᑖᐎᔭ ᐸᑉᓕᔭᔅ ᑮ ᐱᒥᔑᓂᓕᐗ ᐁ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐁ ᑭᓯᓱᐎᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑯᐎᐗᓚᐎᓕᒋ: ᐅᐅ ᒫᑲ ᐹᓪ ᑮ ᐱᑐᑲᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᑭ ᓵᒥᓀᐤ, ᐁᑯ ᒣᓇᐙᒋᐋᑦ᙮ 9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᒃ, ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓀᔥᑕ, ᑳ ᑮ ᐋᑯᓯᒋᒃ ᐁᑯᑕ ᒥᓂᔅᑎᑯᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ; 10ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐃᔑ ᓂ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᒥᑯᓈᓇᒃ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑭᑐᑌᔮᒃ, ᓂ ᑮ ᓂᒫᐃᑯᓈᓇᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐃᔑ ᐋᐸᒋᑖᔮᒃ᙮

ᒣᓕᑕ ᐃᔑ ᕈᒥᒃ

11ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒶ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐳᓯᓈᓐ ᐯᔭᒃ ᐋᓕᒃᓵᓐᑦᕆᔭ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᐁᑯᑕ ᒥᓂᔅᑎᑯᒃ ᑳ ᑮ ᐱᐴᓂᔑᒪᑲᒃ, ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑳᑌᒃ ᑳᔅᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᐸᓚᒃᔅ᙮ 12ᐁ ᑲᐸᔮᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᓴᐃᕋᑰᔅ, ᐊᓐᑕ ᓂ ᑮ ᑕᔑᑳᓈᓐ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ᙮ 13ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᒫᑲ ᐁ ᑴᔅᑴᔅᑳᔑᓈᒃ, ᓂ ᑮ ᐅᑎᑕᐁᓈᓐ ᕆᒋᔭᒻ: ᑳ ᐳᓂᐸᓕᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑮ ᔖᐗᓂᓗᐌᐤ, ᐎᐋᐸᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑖᔑᓈᓐ ᐊᓐᑕ ᐱᐤᑎᐅᓚ: 14ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᒣᔅᑲᐗᑭᒋᒃ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒥᑲᐎᓈᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒪᑭᒋᒃ ᓂᔂᓱ ᑭᔑᑳᐗ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐃᑐᑌᔮᒃ ᐊᓐᑕ ᕈᒻ᙮ 15ᐁᑯᑕ ᐅᒋ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐎᒋᔖᓂᒫᐗᒃ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑳᐎᔮᒃ, ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᓇᑭᔥᑳᑯᓈᓇᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓐᑕ ᐋᐱᐋᐃ ᐳᕋᒻ, ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐ ᒥᓂᑴᐎᑲᒥᑾ: ᐅᐅ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐹᓪ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑎ ᓱᑭᑌᐁᐤ᙮

ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᐹᓪ ᕈᒥᒃ

16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᑕᒫᒃ ᕈᒻ, ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐤ ᑭᐸᐙᑲᓇ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᓕᒋ ᐅᑲᓇᐎᓇᑐᐸᓕᐗ: ᒫᑲ ᐹᓪ ᑮ ᐃᓕᓈᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᐯᔭᑯ ᐎᑭᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᓇᑐᐸᓕᐗ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᒥᑯᑦ᙮

17ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᐹᓪ ᑮ ᒫᒪᐎ ᓇᑐᒣᐤ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᒎᐗ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒫᒪᐎ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᓕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐋᑕ ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᐁ ᑮ ᐗᓂᑐᑕᐗᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐃᑖᑎᓯᐎᓂᐙᐗ ᑯᑖᐎᓈᐗᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑳᐎᓐ ᐁ ᑭᐸᐙᑲᓂᔮᓐ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᕈᒥᐎᓕᓕᐗᒃ᙮ 18ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᑲᑴᒋᒥᒋᒃ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᒋᒃ, ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑎᔮᓐ ᑫ ᐅᒋ ᓂᐹᐃᑳᐎᔮᓐ᙮ 19ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒎᐗᒃ ᐃᐋᓉᑕᑭᒃ, ᓂ ᑮ ᔑᑭᒥᑎᓱᓐ ᑭᒋ ᐃᑗᔮᓐ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑦ ᓯᓴᕐ; ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒪᑭᒃ ᓂ ᐎᑕᔅᑭᒫᑲᓇᒃ᙮ 20ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐅᒋ ᑭ ᑮ ᓇᑐᒥᑎᓇᐗᐤ, ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑕᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᐋᔭᒥᒥᑕᑾᒃ: ᐌᓴ ᐅᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᓂᑦ ᐅᒋ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᓐ ᐅᒪ ᐱᐙᐱᔅᑴᔮᐱ ᐅᒋ᙮

21ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᒪᓯᓇᐊᒫᑳᐎᓈᓐ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ ᐁ ᑎᐹᒋᒥᑳᐎᔭᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᐎᒋᔖᓂᒫᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᐗᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒶᒃ ᐙᔦᔥ ᐁ ᑮ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᔭᓐ᙮ 22ᒫᑲ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓈᓐ ᑭᒋ ᐯᑖᑖᒃ ᑖᓂ ᐁᑌᓕᑕᒪᓐ: ᐌᓴ ᐅᒪ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ ᐁ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᐁ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ᙮

23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᑕᒪᐙᒋᒃ ᐯᔭᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᒥᒉᑦ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᐎᑭᓕᒃ; ᐅᐅ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐎᑕᒪᐌᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒫᑦ ᐁ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᒋᓴᓴ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᒧᓯᔅ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᓕᒃ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᐁ ᐅᑖᑯᔑᓂᓕᒃ᙮ 24ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑖᐺᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑣᓂᐗᓂᓕᑭ, ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑖᐺᑕᒶᒃ᙮ 25ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ, ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᐹᓪ ᐯᔭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᒀᔭᔉ ᑖᐺ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ ᑯᑖᐎᓈᐗ ᐊᓂᐃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᒋ, 26ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᑕᐙᐸᒥᒃ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐃᑗ ᒫᑲ, ᐁ ᐯᑕᒣᒃ ᑭ ᑳ ᐯᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᓂᓯᑐᑌᓇᐗᐤ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐱᔦᒃ, ᑭ ᑳ ᐙᐸᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᓂᓯᑖᐎᓀᓇᐗᐤ: 27ᐌᓴ ᐅᑌᐃᐗᐤ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐊᑎ ᐎᓕᓗᒪᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐗᑳᐙᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓗ ᐅᓯᑌᒪᑲᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ ᑭ ᑭᐸᐊᒶᒃ; ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐱᒋᒃ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐯᑕᑭᒃ ᐅᑖᐗᑳᐙᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ ᐅᑌᐃᐙᐗ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᐋᑲᓂᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐊᑭᒃ᙮

28ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ ᐁ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓇᑐᑕᒬᐗᒃ᙮ 29ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᒎᐗᒃ ᑭ ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᐊᔨᐋᓕᒧᑕᒫᑐᐗᒃ᙮

30ᐹᓪ ᒫᑲ ᓂᔓ ᐱᐴᓋ ᐃᓕᑯᒃ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑲᐁᐤ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, 31ᐁ ᐙᐎᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐃᔑ ᐋᓕᒧᒥᒥᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᔅ ᙭, ᒥᓯᐌ ᓱᑭᑌᐁᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᑭᑕᐊᒫᑯᑦ ᐊᐌᓕᐗ᙮