Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 3:2

2ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐅᑌᑦ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᑮ ᐱᒥᐎᓛᑲᓂᐎᐤ, ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐗᒃ ᐁ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ ᑳ ᒥᓗᓇᑾᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑭᒋ ᐸᑯᔑᐙᑦ ᑫᒀᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᑐᑫᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ;