Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 4

ᐱᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᐗᒃ ᐅᓚᔓᐌᐗ

1ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᐊᓂᑭ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑭᒋᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓵᑦᔫᓯᔭᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ 2ᐁ ᓇᔦᑖᐌᓕᑕᑭᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᓕᒋ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᐗᓂᔥᑳᐎᓐ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 3ᑮ ᒫᑯᓀᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐸᐌᐗᒃ ᐱᓕᔥ ᒥᓇ ᐁ ᐙᐸᒃ: ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᑮ ᐅᑖᑯᔑᓐ᙮ 4ᑫᔮᐸᒡ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑭ ᑖᐺᑕᒶᒃ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔭᓚᐗᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ᙮

5ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒃ, ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒥᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓕᓕᒥᐙᐗ, 6ᓀᔥᑕ ᐋᓇᔅ ᑳ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᑲᐃᐊᐸᔅ, ᓀᔥᑕ ᒑᓐ, ᓀᔥᑕ ᐋᓕᒃᓵᓐᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑕᑐ ᑳ ᑮ ᐗᑯᒫᒋᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᑮ ᒫᒪᐎ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓴᓚᒥᒃ᙮ 7ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐸᑭᑎᓈᒋᒃ ᐊᓐᑕ ᑌᑖᐎᒡ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ, ᑫᑯ ᓲᑳᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑫᑯ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᐅᒪ?

8ᐁᑯ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ, ᐁ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑎᐯᓕᒣᑾᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᔦᒃ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ, 9ᑭᔥᐱᓐ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ ᐎ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔮᑫ ᐊᓂᒪ ᒥᓗ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑮ ᑐᑖᐊᑲᓂᐎᑦ ᐊᓇ ᑳ ᒫᔅᑭᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᑫᒀᓐ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓗ ᐊᔮᑦ; 10ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᑳ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐌᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᐋᐳᒋᑲ ᐎᓚ ᐅᒋ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᑦ ᐅᑎᔥᑳᐎᑳᐸᐎᔅᑖᑯᐗᐤ ᐁ ᒥᓗ ᐊᔮᑦ᙮ 11ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᐊᓯᓂ ᑭᓚᐙᐤ ᐅᐙᔅᑲᔨᑲᓂᑫᑐᒃ ᑳ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᒣᒃ, ᑳ ᓂᑳᓂᔑᒃ ᑭᑫᔮᒃ᙮ 12ᓇᒪᐎᓚ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ ᐊᔮᐤ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᑯᑕᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᔑᐸ ᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᒥᓕᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔭᒃ᙮

13ᐁᑯ ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐅ ᓱᑭᑌᐁᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐱᑕᕋ ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᐎᓯᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᒫᑲ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᓈᑲᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᐁ ᑮ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ᙮ 14ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᒋᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᒥᑦ ᐁ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐗᔦᔥ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᑭᒋ ᐊᓉᑕᑭᒃ᙮ 15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᒋ ᐃᑲᑌᑌᓕᒋ ᐅᓚᔓᐌᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᓂᔑᑫ ᐊᔭᒥᐃᑐᐗᒃ᙮ 16ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓂ ᑫ ᑐᑕᐗᑯᒃ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ? ᐌᓴ ᑖᐺ ᒫᒪᑖᐎᐃᓯᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᑮ ᑑᑕᑭᒃ ᐸᔭᑌ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᒥᓯᐌ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐋᓉᑌᓇᓇᐤ᙮ 17ᒫᑲ ᐁᑳ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐗᓴᓶᐸᓕᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁᑯᔑ ᒥᑐᓂ ᔮᒀᒥᐊᑖᓇᒃ, ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐊᐌᓕᐗ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ ᐅᒪ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ᙮

18ᑮ ᓇᑐᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᓚᔓᐙᑌᐗᒃ ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᓕᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮ 19ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒀᔭᔉ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᓄᑴ ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᓇᑐᑖᑲᐎᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑎᐹᔅᑯᓇᒧᒃ ᐅᒪ᙮ 20ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᑐᑌᓈᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐋᓕᒨᑕᒫᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᒃ ᓀᔥᑕ ᐯᑕᒫᒃ᙮ 21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᑳ ᔮᑳᒥᐋᒋᒃ, ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐗᒃ, ᐁᑳ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᒥᔅᑲᑭᒃ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᓇᓀᑳᒋᐋᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ, ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ ᐅᒋ᙮ 22ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑕᑐ ᐱᐳᓀᓯᐤ ᐊᓇ ᐅᒪ ᒫᒪᑖᐎ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᒪᐙᑲᓂᐎᑦ᙮

ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᑭᒋ ᓲᑭᑌᐁᒋᒃ

23ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᒋᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᓈᑌᐗᒃ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓂᐙᐗ, ᑮ ᐎᑕᒸᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᒋᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ᙮ 24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᑭ ᒫᒪᐎ ᐅᐱᓇᒪᐌᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓂᐙᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᔭᓐ ᑭᒋᑭᔑᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑖᑾᑭ᙮ 25ᐅᑐᓂᒃ ᐅᒋ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᑌᐱᑦ ᑭ ᑮ ᐃᑣᓐ, ᑖᓀᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ ᐌᒋ ᐋᑯᓚᐌᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒥᑐᓀᓕᑕᑭᒃ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑫᒀᓕᐤ? 26ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑭᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᑮ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ ᐁ ᐎ ᓄᑎᓈᒋᒃ ᑌᐯᓕᒋᑫᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᙭ᑎᒥᓕᐗ᙮ 27ᐌᓴ ᑖᐺ ᐁ ᐎ ᓄᑎᓈᒋᒃ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᒋᓴᔅ, ᑳ ᑮ ᑕᒪᔅᑯᓇᑦ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐦᐁᕋᑦ, ᓀᔥᑕ ᐸᓐᑎᔭᔅ ᐹᐃᓚᑦ ᐊᓯᒋ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᔅᕃᐃᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ, 28ᑭᒋ ᑐᑕᑭᒃ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑭᒋᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓂᔮᑲᓇ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑭᒋ ᑐᒋᑳᑌᒃ᙮ 29ᐊᓄᒡ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐙᐸᑕᒻ ᐅ ᑭᓯᔅᑕᑭᐎᓂᐗᐤ: ᒥᓕᒃ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐋᑐᔅᑫᓛᑲᓇᒃ, ᒥᓯᐌ ᓱᑫᓕᒧᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 30ᐁ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᔭᓐ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᔭᓐ; ᑭᔅᑭᓄᐗᒋᒋᑲᓇ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᒫᒪᑖᐎ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᑭᒋ ᑮ ᑑᒋᑳᑌᑭ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ ᑭ ᐸᓓᑭ ᐊᐙᔑᔑᒻ ᒋᓴᔅ᙮

31ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ, ᐃᑕ ᑳ ᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᑮ ᓇᓇᒥᐸᓕᐤ; ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓕᒨᑕᒶᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᓱᑫᓕᒧᐎᓂᒃ᙮

ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᒫᑎᓇᒫᑫᐗᒃ ᐅᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓂᐗᐤ

32ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᑮ ᐃᑎᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐯᔭᑯᑌᐁᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᔭᑯᐊᒑᑯᐎᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐊᔮᑦ ᐁ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ; ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᒪᐤ ᑮ ᐋᐸᒋᑖᐗᒃ᙮ 33ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓱᑳᑎᓯᐎᓇᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᑮ ᑎᐹᑐᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᐗᓂᔥᑳᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᓴ: ᑮ ᑭᒋ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮ 34ᓇᒪ ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᒋ ᒪᓀᓯᐤ: ᐌᓴ ᑕᑐ ᑳ ᑮ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᒋᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐙᔅᑳᔨᑲᓇ, ᑮ ᐊᑖᐙᑫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑖᐗᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᐆᑎᓯᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐋᑕᐙᑫᒋᒃ, 35ᑮ ᐸᑭᑎᓈᒶᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐊᐸᔅᑕᓚ ᐅᓯᑎᓕᒃ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑎᓇᒪᑫᓂᐗ ᐁ ᒥᓕᑦ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐱᑯ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓀᓯᑦ᙮

36ᒍᓯᔅ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᐸᕐᓇᐸᔅ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐊᔅᐱᓂᑲᑖᒋᒃ (ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᐅᑯᓯᓯᒥᑯ ᒥᓜᓕᒧᐃᐌᐎᓂᓕᐤ,) ᐁ ᓕᐹᐃᑎᐎᑦ, ᓵᑉᕋᓯᒃ ᐁ ᐅᒋᑦ, 37ᐁ ᐊᔮᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᑮ ᐊᑖᐙᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᔓᓕᔮᓇ, ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᐸᔅᑕᓚ ᐅᓯᑎᓕᒃ᙮