Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 4:32

ᐅᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᒫᑎᓇᒫᑫᐗᒃ ᐅᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓂᐗᐤ

32ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᑮ ᐃᑎᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐯᔭᑯᑌᐁᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᔭᑯᐊᒑᑯᐎᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐊᔮᑦ ᐁ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ; ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᒪᐤ ᑮ ᐋᐸᒋᑖᐗᒃ᙮