Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 6

ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐎᒋᐃᐌᐗᒃ

1ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᐃᔅᐱ ᐊᓂᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳ ᑮ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᐊᓂᑭ ᒃᕆᓯᔮᓇᒃ ᑮ ᒥᑕᐎᒣᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐦᐃᑉᕉᐊ, ᐌᓴ ᑳ ᑭᐙᑎᓯᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᔅᑴᒥᐙᐗ ᓇᒪ ᐅᒋ ᐱᓯᔅᑫᓕᒫᑲᓂᐎᓕᐗ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐅᒋᔅᑕᒫᑫᓈᓂᐗᓂᓕᒃ ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᓕᑭ᙮ 2ᐁᑯ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔔᑉ ᑳ ᓇᑐᒫᒋᒃ ᒫᒪᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᒀᔭᔉ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᓇᑳᑕᒶᑭᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑭᒋ ᐸᒥᑲᒫᒃ ᒥᒋᓱᐎᓈᑎᑾ᙮ 3ᐁᐗᑯ ᐌᒋ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐗᐌᓚᐸᒥᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᒋ ᓂᔂᔅ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎ ᐋᓕᒧᒥᒋᒃ, ᑳ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᒋᒃ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᑭ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓂᑭ ᑫ ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒥᐊᑭᒋᒃ ᐅᒪ ᐃᑖᐸᑎᓯᐎᓐ᙮ 4ᒫᑲ ᓂᓚᓈᓐ ᓂ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᓈᓐ ᑕᑭᓀ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒫᒃ ᐋᔭᒥᐎᓐ᙮

5ᐊᓂᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ: ᑮ ᐗᐌᓚᐸᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᔅᑎᐱᓐ, ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᐱᓕᑉ, ᓀᔥᑕ ᑉᕈᑯᕋᔅ ᓀᔥᑕ ᓈᐃᑫᓇᕐ, ᓀᔥᑕ ᑕᐃᒪᓐ, ᓀᔥᑕ ᐹᕐᒥᓇᔅ, ᓀᔥᑕ ᓂᑯᓚᔅ ᐅᑴᔅᑳᑎᔅ ᐋᓐᑎᐊᑭᒃ ᐅᒋ; 6ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑮ ᐊᓓᐗᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐹᔅᑕᓚ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ, ᑭ ᓵᒥᓀᐗᒃ ᐅ ᒋᒋᐙᐗ ᐅᒋ᙮

7ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᓛᑭᐸᓕᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᓚᑭᐅᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ; ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓇᓈᐃᑕᒶᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮

ᐃᔅᑏᐱᓐ ᒫᑯᓈᑲᓂᐎᐤ

8ᔅᑎᐱᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑭᒋ ᑭᒋ ᒫᒪᔅᑲᒋᑐᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᒋᐃᓯᒋᑫᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 9ᐁᑯ ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐅᒋ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᓕᐸᕐᑕᐃᓇᒃ; ᓀᔥᑕ ᓴᐃᕆᓂᐊᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓕᒃᓵᓐᑦᕋᐃᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓯᓕᓯᔭᐃᒃ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᐁᔕᐃᒃ, ᐁ ᐊᔮᔑᑌᒫᒋᒃ ᔅᑎᐱᓇ᙮ 10ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᐗᒃ ᑭᒋ ᓇᔅᑰᔅᑕᑭᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑲᑫᑖᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐊᒑᑾ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᓕᒋ᙮ 11ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᔑᑭᒫᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑳ ᐃᑗᓕᒋ, ᓂ ᑮ ᐯᑕᐙᓈᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᐹᔅᑖᒧᐎ ᐊᔭᒥᐎᓇ ᒧᓯᓴ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 12ᑮ ᔑᑭᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑯᓂᑯ, ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐅᓚᔓᐙᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 13ᑮ ᐃᑕᓓᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᓚᔅᑳᒋᒧᐗ ᑳ ᐃᑗᓕᒋ, ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᐱᑐᐌᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᐸᔅᑖᒧᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐸᓓᑲᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮ 14ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐯᑕᐗᓈᓐ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐗ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑴᔅᑭᓇᒻ ᐊᓂᐃ ᐃᔑᑣᐎᓇ ᒧᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᒃ᙮ 15ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᐊᐱᒋᒃ ᐊᓐᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓲᑲ ᐁ ᑲᓇᐗᐸᒫᒋᒃ ᑮ ᐙᐸᑕᒬᐗᒃ ᐅᑖᔅᑕᒥᑯᓕᐤ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᓐᒐᓪ ᐅᑖᔅᑕᒥᒃ᙮