Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 6:1

ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐎᒋᐃᐌᐗᒃ

1ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᐃᔅᐱ ᐊᓂᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳ ᑮ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᐊᓂᑭ ᒃᕆᓯᔮᓇᒃ ᑮ ᒥᑕᐎᒣᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐦᐃᑉᕉᐊ, ᐌᓴ ᑳ ᑭᐙᑎᓯᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᔅᑴᒥᐙᐗ ᓇᒪ ᐅᒋ ᐱᓯᔅᑫᓕᒫᑲᓂᐎᓕᐗ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐅᒋᔅᑕᒫᑫᓈᓂᐗᓂᓕᒃ ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᓕᑭ᙮