Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 7

ᐃᔅᑏᐱᓐ ᐅᑕᔭᒥᐎᓐ

1ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᑖᐺ ᓈ ᐁᒀᓂ ᐁ ᐃᑭᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ?

2ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐃᓕᓕᑐᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒫᑐᒃ, ᓇᑐᑕᒧᒃ; ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᑯᑖᐎᓇᐗ ᐁᑉᕃᐊᒻ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᒥᓱᐳᑌᒥᐊᐃᒃ, ᐹᒧᔑ ᑳ ᑕᔑᑫᓕᒋ ᑳᕋᓂᒃ, 3ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᑭᑐᑌ ᑭᑦ ᐊᔅᑭᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᐙᑯᒫᑲᓇᒃ ᐅᒋ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᑭᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐙᐸᑎᓕᑖᓐ᙮ 4ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑦ ᑳᓪᑎᔭᓇᒃ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᒫᑲ ᑳᕋᓂᒃ; ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᐅᒋ, ᐃᔅᐱ ᐅᑖᐎᔭ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑕᐃᑯ ᐅᑕ ᐊᔅᑭᒃ, ᐊᓄᒡ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐅᑕᔅᑭᔦᒃ᙮ 5ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᓓᐤ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᐊᓐᑕ, ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐗᒡ ᐃᔥᐱᔥ ᑫ ᑮ ᑕᑯᔅᑳᑕᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐊᔔᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᒥᓛᑦ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐗᔑᒥᔕ ᐹᑎᒫ, ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᐊᐙᔑᔕ ᐁ ᐊᔮᐗᓕᑭ᙮ 6ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑮ ᐃᔑ ᐊᔭᒥᐤ, ᐊᓂᐃ ᐅᑦ ᐊᐗᔑᒥᔕ ᑭᒋ ᑕᔑᑫᓕᒋ ᒫᓐᑌᐎ ᐊᔅᑭᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐊᐗᑳᑎᑯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒪᒋᑐᑖᑯᒋᒃ ᓀᐗᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐱᐳᓋ ᐃᔥᐱᔥ᙮ 7ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᒫᑲ ᑫ ᐊᐗᑳᑎᑯᒋᒃ ᓂ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓇᐙᒃ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐹᑎᒪ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑲᑕ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐙᒃ, ᐅᑕ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐊᑐᔅᑳᑾᒃ᙮ 8ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᑯᓯᐎ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁᑉᕃᐊᒻ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐋᐃᓯᑲ, ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔗᐤ ᒫᑲ ᑳ ᔮᓇᓀᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ; ᓀᔥᑕ ᐋᐃᓯᒃ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐁᐤ ᒉᑲᐸ; ᒉᑲᑉ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ ᑳ ᐅᑖᐎᒪᐎᓕᒋ᙮

9ᐅᑖᐎᒫᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐅᑌᓕᑕᑭᒃ ᑮ ᐊᑕᐙᑫᐗᒃ ᒎᓯᐸ ᐃᒋᑉᑎᒃ ᐃᔑ: ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑮ ᐎᒉᐎᑯ, 10ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᑯ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐋᓕᒥᓯᐎᓇ ᐅᒋ, ᑮ ᒥᓕᑯ ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᑖᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐯᕈ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑦ ᐃᒋᑉᑎᒃ; ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒥᐁᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᒋᑉᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅ ᐗᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᐤ᙮ 11ᑮ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑲᐙᑲᑖᓂᐙᓂᓕᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᒋᑉᑦ ᐊᔅᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᑫᓇᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑫᓕᑕᒧᐎᓐ: ᑯᑖᐎᓈᐗᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᑫ ᒥᒋᒋᒃ᙮ 12ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒉᑲᑉ ᑳ ᐯᑕᒃ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᒪᑖᒥᓇ ᐃᒋᑉᑎᒃ, ᑯᑖᐎᓇᐗ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ᙮ 13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓂᔡᐤ ᑳ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒎᓯᑉ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐎᒋᔖᓇ; ᓀᔥᑕ ᒍᓯᑉ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓇ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐊᑲᓂᐎᐤ ᐊᓇ ᐯᕈ᙮ 14ᐁᑯ ᒎᓯᑉ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐅᐌᑦ, ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᔭ ᒉᑲᐸ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓇ, ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ ᓂᔭᓚᓗᔕᑉ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᐊᒑᑯᔕ᙮ 15ᐁᑯ ᒉᑲᑉ ᑳ ᐃᑐᑌᑦ ᐃᒋᑉᑎᒃ, ᑮ ᓂᐱᐤ ᒫᑲ, ᐎᓚ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓈᐗᒃ, 16ᑮ ᐃᔑᐎᓛᑲᓂᐎᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᓴᐃᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐃᑲᐙᑲᓂᐎᐗᒃ ᐱᒋ ᐊᓂᒪ ᒋᐸᔨᑲᒥᒃ ᐁᑉᕃᐊᒻ ᑳ ᑮ ᐊᑖᒫᑦ ᔓᓕᐋᓇ ᐅᒋ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ ᐊᓇ ᐃᒻᒪᕐ, ᐅᑖᐎᔭ ᓴᐃᑲᒻ᙮

17ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐁᑎ ᐯᔓᓈᑾᒃ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᑭᒋᐃᑖᑯᐸᓀ ᐁᑉᕃᐊᒪ, ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᑭᓕᐱᑭᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑎ ᒥᒉᑎᐗᒃ ᐃᒋᑉᑎᒃ, 18ᐹᑎᒪ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑳ ᑮ ᒫᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒫᑦ ᒍᓯᐸ᙮ 19ᐁᐗᑯ ᐊᓇ ᑮ ᑲᑲᔦᓕᓯᐎ ᑐᑕᐌᐤ ᑭ ᐙᑯᒪᑲᓂᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐌᐤ ᑯᑖᐎᓇᐗ, ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ ᐅᑦ ᐅᔥᑲᐗᔑᒥᔑᐙᐗ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮ 20ᒣᒀᒡ ᐊᓂᒪ ᐃᔅᐱ ᒧᓯᔅ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒥᓗᓈᑯᓯᑦ, ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒶ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᒫᑲᓂᐎᐤ ᐅᑖᐎᔭ ᐅ ᐙᔅᑲᔨᑲᓂᒥᓕᒃ: 21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑦ, ᐯᕈ ᐅᑖᓂᓴ ᑮ ᐅᑎᓂᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐆᐱᑭᐃᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 22ᒧᓯᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᒥᓯᐌ ᐅ ᑲᑫᑖᐌᓕᑕᒧᐎᓂᐙᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᒋᑉᑎᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓱᑳᑎᓯᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᔨᑎᐎᓂᒃ᙮

23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑳ ᑕᑐ ᐱᐳᓀᓯᑦ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᐅᑌᐃᒃ ᑭᒋ ᒪᐙᑎᑖᑦ ᐎᒋᔕᓇ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮ 24ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᐁ ᐗᓂᑐᑕᐙᑲᓂᐎᓕᑭ, ᑮ ᓈᑕᒪᐌᐤ, ᑮ ᐎᒋᐁᐤ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᓀᑳᒋᐃᒥᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᒋᑉᑎᐎᓕᓕᐗ: 25ᐌᓴ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᐎᒋᔖᓇ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓕᒋ ᐎᓚ ᐅᒋᒋᔭ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᑯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓕᐗ᙮ 26ᒥᓇ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒃ ᑮ ᓈᑌᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒫᔑᐃᑐᓕᒋ, ᑮ ᐎ ᐸᑳᓂᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᑭᒫᑐᒃ, ᑭ ᐎᒋᔖᓂᑐᓈᐗᐤ; ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐗᓂᑐᑖᑐᔦᒃ? 27ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐗᓂᑐᑕᐙᑦ ᐎᒋᐃᓕᓕᒪ ᑮ ᐃᑲᑌᓀᐤ; ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᐃᔑᐃᔉ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒥᔮᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᔮᒃ? 28ᑭ ᑳ ᓂᐸᐃᓐ ᓈ ᑳ ᐃᔑ ᑐᑕᐗᑦ ᐊᓇ ᐃᒋᑉᑎᐎᓕᓕᐤ ᐅᑖᑯᔑᒃ? 29ᐁᑯ ᒧᓯᔅ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ ᐅᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᐅᒋ; ᑮ ᒫᓐᑌᐎᐤ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᒥᑎᔮᓐ ᐊᔅᑭᒃ, ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᓕᒋ ᓂᔓ ᐅᑯᓯᓴ᙮

30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᐱᐳᓋ ᑳ ᐃᔥᒀᐸᓕᑭ, ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑖᑯ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᓵᐃᓈᐃ ᐗᒋᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ, ᐱᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᐁ ᐗᓚᑌᓕᒃ ᐱᔅᑯᑯᐹᒃ᙮ 31ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒧᓯᔅ ᐎᐋᐸᑕᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᓯᓇᒻ; ᐯᔓᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋ ᑲᓇᐙᐸᑕᒃ, ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯᓕᐗ, 32ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐗᐗ ᑯᑖᐎᔭᒃ, ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ ᐁᑉᕃᐊᒻ, ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ ᐋᐃᓯᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ ᒉᑲᑉ᙮ ᐁᑯ ᒧᓯᔅ ᑳ ᓇᓂᑭᐸᓕᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑲᓇᐙᐱᐤ᙮ 33ᐁᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑫᑕᔅᑭᓯᓀ; ᐌᓴ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᔑ ᓂᐸᐎᔭᓐ ᐸᓓᑲᓐ ᐊᔅᑭ᙮ 34ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ ᐅ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓂᐙᐤ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᒪᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐃᒋᑉᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐯᑕᒸᓐ ᐅ ᒫᒫᑗᐎᓂᐙᐤ; ᓂ ᐯᒋ ᓛᔑᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐊᑭᒃ᙮ ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐋᔅᑕᒻ ᑭ ᑳ ᐃᔑᑎᔖᐅᑎᓐ ᐃᒋᑉᑎᒃ᙮

35ᐊᐗ ᒧᓯᔅ, ᑳ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᒫᒋᒃ, ᐁ ᐃᑌᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᐃᔑᐃᔉ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᔭᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᔭᓐ? ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᐌᓕᑭ ᐅᒋᒋᓕᐤ ᐅᒋ ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᑳ ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑖᑯᑦ ᐱᔅᑯᑯᐹᒃ᙮ 36ᐎᓚ ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᐁᐤ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑦ ᐊᔅᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᒥᑾᑲᒥ ᑭᒋᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐸᒀᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᓀᒥᑕᓇᐤ ᐱᐳᓋ᙮ 37ᐁᐗᑯ ᐊᓇ ᒧᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᓕᐗ, ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐗᐤ ᑭ ᑳ ᐸᓯᑯᓇᒫᑯᐗᐤ ᑭᒋᔕᓂᐙᐗ ᐅᒋ, ᐁ ᓇᔅᐱᑖᐎᑦ, ᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐱᔑᒋᐋᐗᐤ᙮ 38ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐊᓐᑕ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᐁᓐᒐᓚ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑯᑦ ᐊᓐᑕ ᓵᐃᓈᐃ ᐗᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ; ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐅᓚᔓᐌᐎᓇ ᑭᒋ ᒥᓕᑕᒃ:

39ᐊᓂᐃ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐎ ᓇᑐᑕᐙᒋᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐊᔨᑲᑌᓈᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑌᐃᐙᒃ ᒥᓇ ᑮ ᐎ ᑭᐌᐙᒃ ᐃᒋᑉᑎᒃ 40ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᐁᕋᓇ, ᐅᔑᑕᒫᐎᓈᓐ ᒪᓂᑐᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑕᐎᔭᒥᒋᒃ; ᐌᓴ ᐊᐗ ᒧᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᐃᔭᒥᑦ ᐃᒋᑉᑦ ᐊᔅᑭᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒫᓈᓐ ᑕᓂ ᐁ ᐋᔨᑎᑴ᙮ 41ᑮ ᐅᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᔅᑐᔓᔑᔕ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ ᐊᓂᐃ ᒪᓂᑐᑳᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓚᐙᑕᒶᒃ ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᒋᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᒋᒋᐙᒃ᙮ 42ᐁᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑳ ᑴᔅᑭᔅᑕᑯᒋᒃ, ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᐙᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᔅᑕᐙᒋᒃ ᐊᒐᑯᔕ ᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗᒃ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᒃ, ᐅ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅ ᐗᔅᑲᔨᑲᓂᒥᒃ, ᑭ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓈᐗᐤ ᓈ ᐁ ᓂᐹᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ, ᓀᒥᑕᓇᐤ ᐱᐳᓋ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓐᑕ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ? 43ᐁᐁ, ᑭ ᑮ ᐹᐸᒪᐎᑕᓈᐗᐤ ᐎᑭᓕᐤ ᐊᓇ ᒧᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᒐᑯᒪ ᑭ ᒪᓂᑐᒥᐙᐤ ᕃᐸᓇ, ᐆᔑᒋᑲᓇᒃ ᑳ ᑮ ᐅᔑᐁᑾᒃ ᑭᒋ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᔅᑕᐌᑾᒃ; ᐊᐙᓯᑌ ᐸᐱᓚᓂᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐃᑐᑕᐃᑎᓈᐗᐤ᙮

44ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᑮ ᐊᔮᐗᒃ ᑎᐹᒋᒧᐎ ᐊᔭᒥᐁᒥᑭᐙᒥᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐅᓓᓕᑕᒃ, ᐁ ᐊᔭᒥᐋᑦ ᒧᓯᓴ ᑭᒋ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᔑᓇᑾᓂᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ᙮ 45ᐊᓂᒪ ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᐹᑎᒪ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᑮ ᐯᑖᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᒋᓴᔅ ᐊᓐᑕ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᑳ ᑮ ᐗᓚᐎᑎᔕᐅᑯᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᐅᑖᔅᑕᒥᑯᐙᒃ ᐅᒋ, ᐱᓕᔥ ᑌᐱᑦ ᐅ ᑭᔑᑳᒪ᙮ 46ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᒥᔅᑲᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᑭᒋ ᒥᔅᑲᒪᐙᑦ ᐋᔭᒥᐁᒥᑭᐙᒥᓕᐤ ᒉᑲᐸ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓕᐗ᙮ 47ᒫᑲ ᓴᓚᒪᓐ ᑮ ᐅᔑᑕᒪᐌᐤ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ᙮

48ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑳ ᒫᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑕᔑᑳᑌᒻ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑾ ᑳ ᐅᔑᒋᑲᑌᓕᑭ ᒥᒋᒋᔭ ᐅᒋ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑗᑯᐸᓀ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐤ, 49ᑭᒋᑭᔑᒃ ᐁᐗᒀᓂᒪ ᓂᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓐ, ᐊᔅᑭ ᒫᑲ ᐁᐗᒀᓂᒪ ᓂᑦ ᐊᔅᐱᔑᑌᔑᒧᐎᓐ: ᑫᑯ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑫ ᐅᔑᑕᒪᐎᔦᒃ? ᐃᑗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ: ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᓐᑌ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐃᑕ ᑫ ᐋᓜᐱᔮᓐ? 50ᓇᒪ ᓈ ᓂᒋᒋ ᐅᒋ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ?

51ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᓵᓯᐱᑕᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐗᒋᔓᑳᐎᔦᒃ ᑭᑌᐃᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᑕᐗᑳᐗᒃ, ᒧᔕᒃ ᑮ ᓇᔅᑯᔅᑕᐙᐗᐤ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑖᐎᐙᐗᒃ ᑳ ᑮ ᑑᑕᑭᒃ, ᐁᒀᓂ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑑᑕᒣᒃ᙮ 52ᑖᓐ ᐊᓂᐃ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗ ᑯᑖᐎᐗᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐋᒋᒃ? ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᑲᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᓕᒋ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ ᐊᓇ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐤ; ᐊᓇ ᐁᑯ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᒫᒥᔑᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᐸᐁᒃ: 53ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒣᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᐁ ᑮ ᒥᓕᐌᒋᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒣᒃ᙮

ᐱᒧᓯᓈᑕᐌᐗᒃ ᐃᔅᑏᐱᓇ

54ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐋᑯᓚᐌᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᑗᔮᐱᑌᔑᓂᑕᐌᐗᒃ᙮ 55ᒫᑲ ᐎᓚ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓲᑲ ᑮ ᐃᔑ ᑖᔅᑕᓵᐱᐤ, ᑮ ᐋᐸᑕᒬᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒋᓴᓴ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ, 56ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ ᒫᑎᑲ, ᓂ ᐙᐸᑌᓐ ᑭᒋᑭᔑᑾ ᐁ ᐸᔅᑭᑌᓂᑳᑌᑭ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓴᓐ ᐁ ᓂᐸᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ᙮

57ᐁᑯ ᑳ ᑌᐺᒋᒃ ᐁ ᑭᔗᐌᒋᒃ, ᑮ ᑭᐳᑕᐗᑫᓂᑎᓱᐙᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒫᒪᐎ ᑮ ᒧᔅᑭᔅᑕᐌᐗᒃ, 58ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐙᒃ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᒧᓯᓈᑕᐌᐗᒃ: ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐊᔅᑖᐗᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᐙᐗ ᐅᔥᑭᓂᑭᐗ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᓵᓪ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ᙮ 59ᑮ ᐱᒧᓯᓈᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᔅᑎᐱᓇ ᐁ ᒪᐎᒧᔅᑕᐙᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ ᒋᓴᔅ, ᐅᑎᓐ ᓂᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 60ᑮ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑌᐺᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᐊᑭᑕᒪᐎᒃ ᐅᒪ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑲᐎᑾᔑᐤ᙮