Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 7:38

38ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐊᓐᑕ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᐁᓐᒐᓚ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑯᑦ ᐊᓐᑕ ᓵᐃᓈᐃ ᐗᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ; ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐅᓚᔓᐌᐎᓇ ᑭᒋ ᒥᓕᑕᒃ: