Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 8

1ᓵᓪ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔅᑯᒧ ᑭᒋ ᓂᐸᐃᒥᒋ᙮

ᓵᓪ ᑲᒀᑕᑭᐁᐤ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗ

ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᓇᓀᑲᒋᐋᑲᓂᐎᐙᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ; ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐗᓴᓶᑎᔕᐗᑲᓂᐎᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒍᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᓵᒣᕆᔭᐃᒃ, ᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ᙮ 2ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᐙᑎᓯᒋᒃ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᔅᑎᐱᓇ ᑭᒋ ᓇᐃᑲᐙᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒫᐎᑳᑌᐗᒃ᙮

3ᓵᓪ ᒫᑲ ᐎᓚ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐁᐤ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ, ᐁ ᐱᑐᑫᑦ ᑕᑐ ᐗᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᑐᑕᐋᑦ ᓈᐯᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑫᐗ, ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᑭᐹᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ᙮

ᒥᓗᐙᒋᒧᐎᓐ ᐎᒋᑳᑌᐤ ᓵᒣᕆᔭᐃᒃ

4ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐗᓴᓶᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ, ᒥᓯᐌ ᑮ ᐸᐹᐃᑐᑌᐙᒃ ᐁ ᐙᐎᑕᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 5ᐁᑯ ᐱᓕᑉ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐊᓐᑕ ᓴᒣᕆᔭ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᙭ᑕ᙮ 6ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐤ ᑮ ᐱᔑᒋᑕᒸᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑗᓕᒋ ᐱᓕᐸ, ᐁ ᐯᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᑖᐎᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 7ᐌᓴ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᓲᑲ ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑲᐙᒋᒃ; ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᒋᒃ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᔅᑭᑳᑌᒋᒃ, ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐊᑲᓂᐎᐙᒃ᙮ 8ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓚᐙᒋᑲᑌᐤ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ᙮

9ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓐᑕ, ᓵᐃᒪᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐊᓇ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᒋ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐃᓂᒃ ᑳ ᒫᒥᑌᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔥᑴᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᓵᒣᕆᔭ ᐃᓂᓕᐗ, ᓂ ᑭᒋ ᐃᓕᓕᐎᓐ ᐁ ᐃᑣᓱᑦ; 10ᐁᐗᒀᓂᐃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐱᔑᒋᐁᐙᒃ, ᐁ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᒫᐗᒡ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᔮᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 11ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᒣᐗᒃ, ᐌᓴ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᒋ ᑮ ᑭᔥᑴᐁᐤ ᐅ ᒫᒥᑌᐎᓇ ᐅᒋ᙮ 12ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑎᐋᐺᑕᐙᒋᒃ ᐱᓕᐸ ᐁ ᐙᐎᑕᒥᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑮ ᓯᑳᐊᑕᐙᑲᓂᐎᐙᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓈᐯᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗᒃ᙮ 13ᐁᑯ ᓵᐃᒪᓐ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑎᐋᐺᑕᒃ ᐊᓯᒋ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᐱᓕᐸ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒻ, ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᑕᐎᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᑭ᙮

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᓴᒣᕆᔭ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒥᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐗᒃ ᐱᑕᕋ ᓀᔥᑕ ᒑᓇ: 15ᐊᓂᑭ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒪᐌᐗᒃ, ᑭᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ: 16(ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᐅᒋ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᐊᐌᓂᑳᓇᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᒋᒃ: ᐱᑯ ᐁ ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᒫᓱᐎᓂᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ᙮) 17ᐁᑯ ᑳ ᓵᓵᒥᓈᒋᒃ, ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ᙮

18ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᐁ ᓵᓵᒥᓂᐌᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᐸᔅᑎᓚ ᐁ ᒥᓕᐙᓂᐙᓂᓕᒃ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ, ᑮ ᐎ ᒥᓓᐤ ᔓᓕᐋᓇ, 19ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᓕᒃ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ, ᐱᑯ ᐊᐌᓇ ᑫ ᓵᒥᓇᐗᑫ ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᓈᑦ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ᙮

20ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᔓᓕᐋᓂᒻ ᑭ ᑳ ᐎᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒥᑯᓐ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑭᒋ ᑮ ᐊᑕᐙᓂᐙᓂᓕᒃ ᔓᓕᐋᓇ ᐅᒋ᙮ 21ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐗᒡ ᐊᐱᔑᔥ ᑭ ᐎᒋᐄᐙᓐ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐊᔑᑕᑭᒥᑳᐎᓐ ᐅᒪ ᑫᒀᓂᒃ: ᐌᓴ ᑭᑌᐃ ᓇᒪᐎᓚ ᑾᔮᔅᑾᓐ ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 22ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕ ᐅᒪ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑮᔥᐱᓐ ᒫᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᔑ ᒥᑐᓀᓕᑕᒪᓐ ᑭᑌᐃᒃ ᑫ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᔭᓐ᙮ 23ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ ᐎᓱᐱ ᐎᓴᑭᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᑎᑯᔭᓐ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ᙮

24ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᓵᐃᒪᓐ ᓀᔥᑕ ᐁᑗᑦ, ᑭᓚᐗᐤ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐎᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᐅᑎᑎᑯᔮᓐ᙮

25ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᑎᐹᑐᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᒥᒉᑦ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐙᒃ ᐊᓂᑭ ᓵᒣᕆᔭ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

ᐱᓕᑉ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐄᑎᐅᐱᔭᓐ ᐃᓕᓕᐤ

26ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᓕᐗ ᐱᓕᐸ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐸᓯᑯ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᔖᐗᓄᑖᒃ ᐃᔑ ᐊᓂᒪ ᒣᔅᑲᓈᒃ ᐃᔅᑯ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐅᑕᒧᒃ ᐱᓕᔥ ᑫᓴᐃᒃ, ᑳ ᐸᑾᑕᔅᑭᐗᒃ᙮ 27ᑮ ᐸᓯᑯ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ: ᓀᔥᑕ, ᒫᑎᑲ, ᐯᔭᒃ ᐃᑎᐅᐱᔭ ᐃᓕᓕᐤ, ᐯᔭᒃ ᔫᓇᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᑦ ᑳᓐᑌᓯ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᔅᑴᒥᐗᐗ ᐊᓂᑭ ᐃᑎᐅᐱᔭᓇᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒸᑦ ᒥᓯᐌ ᐅ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑯᐸᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᑫᑦ, 28ᐁ ᐊᑎ ᑭᐌᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᐱᑦ ᐅ ᑎᑎᐱᑖᐸᓈᔅᑯᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᑕᐤ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗ᙮ 29ᐁᑯ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐱᓕᐸ, ᐯᔓᒡ ᐃᑐᑌ, ᓈᑕ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑎᑎᐱᑖᐸᓈᔉ᙮ 30ᐱᓕᑉ ᒫᑲ ᑮ ᒪᐎᓇᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑕᐌᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᑖᓕᒋ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᓂᓯᑐᑌᓐ ᓈ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐋᔭᒥᑖᔭᓐ?

31ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᑑᑕᒫᓐ, ᐱᑯ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐎᑴ? ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ ᒫᑲ ᐱᓕᐸ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ᙮ 32ᐃᑕ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᑖᑦ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁᐗᑯᒪ, ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓕᐎᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔅᒑᓂᔥ ᐁ ᐎ ᓂᐸᐃᑦ; ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔅᒑᓂᔑᔑᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑭᑐᑦ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐸᔅᑯᔑᑯᑦ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐸᔅᑭᑐᓀᓕᐤ: 33ᐅ ᑕᐸᑌᓕᒧᐎᓂᒃ ᑮ ᐃᑳᑌᓂᑳᑌᓕᐤ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ; ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᐎᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐊᔮᓂᔅᑫᐱᒪᑎᓯᐎᓐ: ᐌᓴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑮ ᐅᑎᓂᑳᑌᓕᐤ ᐊᔅᑭᒃ ᐅᒋ᙮

34ᐊᓇ ᔫᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᐱᓕᐸ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑗᐤ, ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓐ, ᐊᐌᓕᐗ ᐅᒪ ᑳ ᐃᔑ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐤ? ᐎᓚ ᓈ ᑫᒋᐙᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ? 35ᐁᑯ ᐱᓕᑉ ᑳ ᐸᔅᑭᑐᓀᓕᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑑᐌᐤ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᒪᓯᓇᐎᑫᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒪᐌᐤ ᒋᓴᓴ᙮ 36ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᑌᒋᒃ, ᑮ ᐅᑎᑕᒶᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᒀᓂᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ: ᐊᓇ ᔫᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐗᐸᑕ, ᐅᑕ ᐃᑕᒀᓐ ᓂᐱ; ᑫᒀᓐ ᑫ ᐅᒋᐃᑯᔮᓐ ᑭᒋ ᓯᑲᐊᑖᑲᐎᔮᓐ? 37ᐱᓕᑉ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑎᐋᐺᑕᒧᐗᓀ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᑮ ᑐᑕᑲᐎᓐ᙮ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑖᐺᑌᓐ ᐊᓇ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᐋᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

38ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᐱᒋᐸᓕᓕᒃ ᑎᑎᐱᑖᐸᓈᔅᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓈᓯᐯᒋᒃ ᑮ ᐸᑯᐯᐗᒃ ᓂᐱᒃ, ᐱᓕᑉ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᔫᓇᒃ; ᑮ ᓯᑲᐋᑕᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 39ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᑲᐹᒋᒃ ᓂᐱᒃ ᐅᒋ, ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᑭᒋᐎᓓᓕᐗ ᐱᓕᐸ, ᐊᓇ ᔫᓇᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ: ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᒃ᙮ 40ᒫᑲ ᐱᓕᑉ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑲᓂᐎᐤ ᐊᓱᑕᓯᒃ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᔖᐳᔥᑲᒃ, ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓇ, ᐱᓕᔥ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕆᐊᐃᒃ᙮