Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 8:32

32ᐃᑕ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᑖᑦ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁᐗᑯᒪ, ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓕᐎᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔅᒑᓂᔥ ᐁ ᐎ ᓂᐸᐃᑦ; ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔅᒑᓂᔑᔑᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑭᑐᑦ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐸᔅᑯᔑᑯᑦ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐸᔅᑭᑐᓀᓕᐤ: