Search form

ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 9

ᐅᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓐ ᓵᓪ

(ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ 22:6–16; 26:12–18)

1ᓵᓪ ᒫᑲ, ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐗᓚᐎ ᓚᑲᑖᒧᑐᑕᒃ ᑭᓯᔅᑖᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓂᐸᐃᐌᐎᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐅᒋ, ᑮ ᓈᑌᐤ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, 2ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᒪᓯᓇᐊᒫᑐᐎᓇ ᐁ ᐎ ᐃᑐᑌᑦ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᐊᓂᒪ ᐁ ᐃᔑᑣᓕᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᓈᐯᐎᓕᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᔅᑴᐎᓕᒋ, ᑭᒋ ᑮ ᐯᔑᐙᑦ ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᓕᒋ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮

3ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ, ᐁ ᐊᑎ ᐯᔣᐸᑕᒃ ᑕᒫᔅᑲᓯᓕᐤ: ᑫᑕᑕᐌ ᒫᑲ ᑮ ᐙᓯᑌᓕᐤ ᐙᔅᑲ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ: 4ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᒫᑲ ᒣᔅᑕᔅᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑕᒻ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒪ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᓵᓪ, ᓵᓪ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᔭᓐ?

5ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ?

ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᒋᓴᔅ ᐊᓇ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᐊᑦ; ᐋᓕᒪᓐ ᐃᓴ ᑭᓚ ᑭᒋ ᑕᑭᔥᑳᑕᒪᓐ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᓂᑳᑭ᙮ 6ᐁ ᓇᓂᑭᐸᓕᑦ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒃ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑫᒀᓐ ᓀᑕᐌᓕᒥᔭᓐ ᑭᒋ ᑑᑕᒫᓐ? ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑲᐎᓐ ᑫᒀᓐ ᑫ ᑑᑕᒪᓐ᙮

7ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐙᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑭᑐᒋᒃ, ᐁ ᐯᑕᑭᒃ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᒫᑲ ᐁᑳ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐗᐸᒫᒋᒃ᙮ 8ᓵᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᐤ ᐊᔅᑭᒃ ᐅᒋ; ᓀᔥᑕ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐋᐸᐊᒃ ᐅᔅᑭᔑᑾ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ: ᒫᑲ ᑮ ᓴᑭᓂᔅᑫᑕᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᔑᐌᐗᐤ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ᙮ 9ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐙᐱᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕᐯᑯ ᒥᓂᑴᐤ᙮

10ᑮ ᐃᑖᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓐ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ, ᐋᓇᓈᐊᐃᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ: ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐸᐙᒧᐃᓂᒃ, ᐋᓇᓈᐃᐊᔅ᙮

ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ ᐅᑕ ᓂᑦ ᐃᑖᐤ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ᙮

11ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐸᓯᑯ, ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑌ ᐊᓐᑕ ᐱᒧᑌᔅᑲᓈᒃ ᒀᔭᔅᑾᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑴᒋᑫᒧ ᐅ ᐎᑭᓕᒃ ᐊᓇ ᒎᑕᔅ ᐊᐌᓇ ᐅᒋ ᓵᓪ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑕᕐᓴᓯᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ; ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᐋᔭᒥᐋᐤ; 12ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐋᓇᓈᐃᐊᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ ᐁ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᒥᓂᑯᑦ, ᑭᒋ ᑮ ᐅᒋ ᐊᔮᑦ ᐅ ᐙᐱᐎᓐ᙮

13ᐁᑯ ᐋᓇᓈᐃᐊᔅ ᓀᔅᑴᐙᔑᐃᐌᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᒥᒉᑦ ᐅᒋ ᑳ ᐊᔨᑎᑦ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐙᑦ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐋᒪ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ: 14ᓀᔥᑕ ᐅᑕ ᐊᔮᐤ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑌᑄᑕᒥᓕᒋ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓵᐎᓂᓕᐤ᙮

15ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒫᒑ ᐃᓴ; ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒪᐤ ᑭᒋ ᐃᔑᐎᑖᑦ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ; ᓀᔥᑕ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ: 16ᐌᓴ ᓂ ᑳ ᐙᐸᑎᓛᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮

17ᐋᓇᓈᐃᐊᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᒫᑲ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᒥᓈᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᒋᔖᓐ ᓵᓪ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒋᓴᔅ, ᐅᑎ, ᑳ ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑖᔉ ᐊᓐᑕ ᒣᔅᑲᓈᒃ ᐁ ᐊᑎ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔭᓐ, ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᒥᓕᑳᐎᔭᓐ ᑭ ᐙᐱᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑲᔉ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 18ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᓕᐗ ᐅᔅᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᑫᒀᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐗᓚᐊᑳᔭᒃ ᐁ ᐃᔑᓇᑾᓂᓕᑭ; ᑣᔦᒃ ᑮ ᐙᐱᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᓯᑯ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑲᐊᑕᐙᑲᓂᐎᐤ᙮ 19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓱᑦ ᑮ ᓵᐸᒪᒋᐅ᙮

ᔂᓪ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ

ᐁᑯ ᓵᓪ ᐋᑎᑦ ᑭᔑᑳᐗ ᑳ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ ᑭᔅᑫᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 20ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᐱᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑾ ᐊᓂᐃ ᙭ᑕ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

21ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ; ᓇᒪ ᓈ ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑌᑄᑕᒥᓕᒋ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᐅᑕ ᐁ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ, ᑭᒋ ᑮ ᐯᑕᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᓱᓕᒋ?

22ᒫᑲ ᓵᓪ ᐋᒋᐱᑯ ᑮ ᐊᑎ ᓵᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐙᓀᓕᑕᒥᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᒎᐗ ᑳ ᑖᔑᑫᓕᒋ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ, ᐁ ᑫᒋᓇᔦᓕᑖᑯᑕᒃ ᐅᐅ ᑖᐺ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᙭᙮

23ᐹᑎᒪ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑭᔑᑳᐗ ᑳ ᑎᐱᐸᓕᑭ, ᒎᐗᒃ ᑮ ᐊᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ: 24ᒫᑲ ᐁ ᐊᔅᑲᒪᐙᒋᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᓵᓪ᙮ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᔕᐙᐸᑕᒶᒃ ᐃᔥᒀᑌᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 25ᐁᑯ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓂᐹᑎᐱᔉ ᑳ ᐅᑎᓈᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓛᔖᐱᑫᓀᐗᒃ ᐱᒋ ᐙᑕᐱᐙᑎᒃ ᐹᔑᒡ ᐁ ᓚᓕᑕᑳᓕᒃ᙮

ᓵᓪ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ

26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓵᓪ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑮ ᐎ ᐎᒉᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑫᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑮ ᑯᔅᑌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐎ ᑖᐺᑕᒶᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 27ᒫᑲ ᐹᕐᓇᐸᔅ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑐᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐸᔅᑎᓚ, ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᑖᓂ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐊᓐᑕ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᐁ ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑯᑦ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓱᑫᓕᒧᐎ ᐙᐎᑕᒸᓕᒋᑦ ᐊᓐᑕ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ ᒋᓴᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮ 28ᓀᔥᑕ ᑮ ᐗᐎᒉᐌᐤ ᐁ ᐸᐱᑐᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐗᓚᐎᓕᒋ ᐊᓐᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 29ᑮ ᓱᑫᓕᒧᐎ ᐋᔭᒥᐤ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐊᔮᔑᑌᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᒃᕆᔑᔭᓇ; ᒫᑲ ᑮ ᐸᐹᐃᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 30ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑕᐁᐙᒃ ᐊᓐᑕ ᓯᓴᕆᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐗᒃ ᑖᕐᓴᓯᒃ᙮

31ᐁᑯ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓜᐱᐎᓂᓕᐤ ᒫᒪᐎᐊᔭᒥᐋᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᑳᓚᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᒣᕆᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓂᐎᐗᒃ; ᐁ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅ ᓇᓂᒌᔅᑖᑯᓯᐎᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐅ ᑳᑭᒋᐃᐌᐎᓂᓕᒃ, ᑮ ᐊᑎ ᒥᒉᑎᐗᒃ᙮

ᐱᑕᕐ ᐃᑐᑌᐤ ᓖᑕᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᒐᐸᐃᒃ

32ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐱᑕᕐ ᐁ ᐸᐹᐃᑐᑌᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐅᑖᔭᒥᐋᐗ ᑳ ᑕᔑᑫᓕᒋ ᐊᓐᑕ ᓕᑕᐃᒃ᙮ 33ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐃᓂᐊᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᑳ ᑮ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ ᐅ ᓂᐯᐼᓂᒃ ᔮᓇᓀᐤ ᐱᐳᓋ, ᑮ ᐋᑯᓯᐤ ᒫᑲ ᓇᓇᒪᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ 34ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᓂᐊᔅ, ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᒥᓇᐙᒋᐃᒃ; ᐗᓂᔥᑲ, ᐅᔑᑕ ᒫᑲ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ᙮ ᑖᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᐤ᙮ 35ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᐊᓐᑕ ᓕᑕᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᓭᕋᓂᒃ ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑴᔅᑭᔅᑕᐌᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮

36ᐁᑯ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ ᐯᔭᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑖᐱᑕ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐊᓂᒪ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑕᒃ ᑐᕐᑲᔅ ᑳ ᐃᑣᓂᐗᒃ: ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᒥᓗ ᐊᑐᔅᑭᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒌᔅᑕᒫᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ᙮ 37ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᑮ ᐋᑯᓯᐤ, ᑮ ᓂᐱᐤ ᒫᑲ: ᐊᓇ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᑭᒋᔅᑕᐸᐎᓛᒋᒃ, ᑮ ᐊᓓᐗᒃ, ᑕᑯᒡ ᐁ ᐱᔅᑭᒑᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ᙮ 38ᐁ ᐯᔓᓈᑾᒃ ᒫᑲ ᓕᑕ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ ᐱᑕᕐ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᑮ ᐃᔑᑏᔕᐊᒪᐌᐗᒃ ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᒫᒋᒃ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᒋᒃ᙮ 39ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᑳ ᐸᓯᑯᑦ, ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᒫᑲ᙮ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐱᑐᑲᐁᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᑕᑯᒡ ᑳ ᐱᔅᑭᒑᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ: ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᑭᐙᑎᓯᓕᒋ ᐃᔅᑴᐗ ᑮ ᐎᒋᑲᐸᐎᔅᑖᑯ ᐁ ᒫᑐᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐗᐗᐸᑎᓛᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᑰᐸ ᓀᔥᑕ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᑐᕐᑲᓴ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐗᐎᒉᐎᑯᒋᒃ᙮ 40ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐗᓚᐎᑎᔕᐌᐤ, ᐁ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᑦ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ; ᐁ ᑴᔅᑭᔅᑕᒃ ᒫᑲ ᒥᔮᐎᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐱᑕ, ᐗᓂᔥᑳ, ᑮ ᐋᐸᐊᒻ ᒫᑲ ᐅᔅᑭᔑᑾ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐱᑕᕋ, ᑮ ᔑᒪᑕᐱᐤ᙮ 41ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᐅᒋᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᐱᑌᐤ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᐅᑕᔭᒥᐋᐗ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᐗᑎᓯᓕᒋ ᐃᔅᑴᐗ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮ 42ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᑾᓐ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᒐᐸᐃᒃ; ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 43ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒥᒉᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐊᓐᑕ ᒐᐸᐃᒃ, ᐁ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᐸᔅᑴᑭᓄᑫᐗ᙮