Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 1

1ᐹᓪ, ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑎᒧᑎ, ᑭᒋᔖᓂᓇᐤ:

2ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᐸᓓᑭᓴ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗ ᙭ᑎᒃ, ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑯᓚᓯᐃᒃ: ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᓇᔅᑯᒧᐎ ᐊᔭᒥᐋᐎᓐ

3ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒫᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᔭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᒧᔕᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑖᑾᒃ᙮ 4ᐊᔅᐱᓐ ᐁ ᑮ ᐯᑐᒫᒃ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᔦᓕᒣᒃ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᐁᔅᐱᒋ ᓵᑭᐁᒀᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ; 5ᐊᓂᒪ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᐊᔅᑣᑲᐎᔦᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐊᓂᒪ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᑖᐺᐎᓐ ᒥᓄᐋᒋᒧᐎᓂᒃ; 6ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯᔦᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ; ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓂᔑᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᔅᑳᑯᔦᒃ, ᐊᔅᐱᓐ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑖᐺᐎᓂᒃ: 7ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑖᒃ ᐃᐸᑉᕌᔅ, ᑳ ᓵᑭᐊᑭᑦ ᓂᒋ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᓈᓐ, ᐊᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᑳ ᐋᐎᑦ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐅᑦ ᐊᔭᒥᐊᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᙭; 8ᐁᐗᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐎᔭᒥᑦ ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐗᐤ ᐊᒑᑯᒃ᙮

9ᐅᒪ ᐅᒋ ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ, ᐊᔅᐱᓐ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒫᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐳᓂᓈᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑕᑾᒃ, ᑭᒋ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐌᒃ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᒥᓯᐌ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑯᐎ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᒃ; 10ᑭᒋ ᐱᒧᑌᔦᒃ ᐁ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓰᔅᑕᐌᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᓇᐃᓚᐌᐁᒃ, ᐁ ᒥᓂᔑᐎᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓚᑭ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 11ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᔅᑳᑯᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᓱᑳᑎᓯᐎᓐ, ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ ᓀᔥᑕ ᔑᐯᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑭᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ; 12ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒣᒃ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᑳ ᑮ ᑐᑖᑕᒃ ᑭᒋ ᐊᓯᒋ ᐋᔮᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓐ ᑳ ᐋᔮᒋᒃ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᒃ: 13ᑳ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᑕᒃ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎ ᑳᔥᑭᐅᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑᐎᓕᑕᒃ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᒃ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐅᑯᓯᓴ: 14ᐊᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔮᔭᒃ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓐ ᐅᒥᑯ ᐅᒋ, ᐁ ᐌᐯᓕᒋᑳᑌᑭ ᒪᒋᑣᐎᓇ ᐅᑎ᙮

᙭ ᒫᐗᒡ ᐁ ᓂᑳᓀᑌᓕᑖᑯᓯᑦ

15ᐊᓇ ᑳ ᓇᔅᐱᑕᐙᑦ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑯᓯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐊᓇ ᑳ ᓂᔥᑕᒧᔖᓂᐎᑦ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐅᔑᐃᒥᑦ: 16ᐌᓴ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᑳ ᓄᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑾᑭ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑭᒪᐎᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑲᔥᑭᐅᐎᓇ: ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ, ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ᙮ 17ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᓂᑳᓂᔥᑲᒻ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐃᑕᑾᓋ᙮ 18ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᒥᔭᐎᓕᐤ, ᒫᒪᐎᐋᔮᒥᐊᐗ ᐅᑎ: ᐁᐗᑯ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ, ᑳ ᓃᔥᑕᒧᔖᓂᐎᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ: ᒥᓯᐌ ᐃᔑ ᑭᒋ ᒪᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ᙮ 19ᐌᓴ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒻ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ ᒥᓯᐌ ᒥᑐᓂᐎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ᙮ 20ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᑫᑦ ᐁ ᒥᑯᐗᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒻ ᐅᒋ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐙᑯᐙᒋᑕᒫᓱᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ; ᐎᓚ ᐅᒋ, ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ᙮

21ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᒫᓐᑌᐎᑖᑎᓯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐸᒀᔑᐌᔭᒃ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᒃ ᐁ ᑮ ᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᔦᒃ, ᐊᓄᒡ ᐋᑕ ᑭ ᑮ ᐙᑯᐙᒋᐃᑯᐗᐤ, 22ᐁ ᐎᔭᐎᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᐎᔮᓯᒃ ᓂᐱᐎᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐸᓓᑭᓯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐊᑖᒣᓕᑖᑯᓯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᑐᑖᑯᓯᔦᒃ ᐁ ᑲᓇᐗᐸᒥᑖᒃ: 23ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᑕᔑᑫᔦᑴ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑫᒋᓇᐅᔦᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐋᒋᐸᓕᐃᑲᐎᔦᑴ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᒣᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᔑᐹ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ; ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᓂᓚ ᐹᓪ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓂᔮᓐ᙮

ᐹᓪ ᐊᑐᔅᑲᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗ

24ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᓂ ᒥᓚᐙᑌᓐ ᓂ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᓵᑲᔅᑭᓇᑖᓐ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᓄᑌᐸᓕᓕᒃ ᐅ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓇ ᙭, ᓂ ᐎᔮᓯᒃ, ᐎᔭᐤ ᐅᒋ, ᐁᐗᑯ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ; 25ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᐊᐎ ᐊᑑᒃᑫᓛᑲᓂᐃᑲᐎᔮᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅ ᒫᑎᓇᒫᑫᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᒥᓕᑲᐎᔮᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑎᐱ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 26ᐊᓂᒪ ᐅᑎ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᒃ ᑕᑭ ᑳ ᑮ ᑳᑖᓂᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑎ ᐋᔭᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᒃ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐸᔭᑌ ᐙᐸᑎᓛᒋᒃ ᐅ ᐸᓓᑭᓯᒪ; 27ᐊᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑫ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐋᔅᐸᓐ ᐁᔅᐱᒋ ᐌᓗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐅᒪ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ; ᐁᐗᑯ ᙭ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑖᒃ, ᐁ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᒋᑳᑌᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ: 28ᐊᓇ ᑳ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓐ, ᐁ ᔭᒀᒥᒪᑭᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑭᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ, ᒥᓯᐌ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᒥᑐᓂ ᐁ ᒥᓦᑎᓯᑦ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒫᐗᑭᑦ ᙭ ᒋᓴᔅ: 29ᐃᑌ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᔮᓐ, ᐁ ᑲᑴᑲᔥᑭᑖᔮᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᑐᔅᑫᑦ, ᐁᓕᑯᒃ ᑳ ᐊᑐᔅᑫᔅᑳᑯᐗᒃ᙮